Sprememba javnega razpisa za dodelitev ugodnih kreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme

Sprememba javnega razpisa za dodelitev ugodnih kreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme

29. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 25. 3. 2016, Stran: 668

V javnem razpisu za dodelitev ugodnih kreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme (Uradni list RS, št. 81/15 z dne 30. 10. 2015) se vključijo naslednje spremembe:

    • V pravni podlagi se besedilo »bankami NLB d.d., Banko Koper d.d., Delavsko hranislnico d.d.« zamenja s »sodelujočimi bankami«.
    • Prvi odstavek poglavja I Predmet razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v regiji Posavje (v nadaljevanju: RGS Posavje) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje s sodelujočimi bankami: NLB d.d., Banko Koper d.d., Delavsko hranilnico d.d., Abanko d.d., Hranilnico Lon, Banko Sparkasse d.d., Abanko d.d. in Novo KBM d.d. Izvajalec sheme je Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško«.
    • V tretjem odstavku poglavja II Pogoji za dodeljevanje garancij, točke 1.1 Vlagatelji, se besedilo »Uredbe komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju Priloga I)« nadomesti z »Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
    • V poglavju II Pogoji za dodeljevanje garancij, v točki 2.1 se peta alineja spremeni tako, da se glasi: »- Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:

- Delavska hranilnica d.d.: 6MEURIBOR + 1,95 %

- NLB d.d.: 6MEURIBOR + 2,4 %

- Banka Koper d.d.: 6MEURIBOR + 2,25 %

- Banka Sparkasse d.d.: 6MEURIBOR + 2,00 %

- Abanka d.d.: 6MEURIBOR + 1,92 %

- Hranilnica LON d.d.: 6MEURIBOR + 2,20 %

- Nova KBM d.d.: 6MEURIBOR + 2,20 %.«

  • V poglavju IV. Razpisna dokumentacija, se v drugem odstavku besedilo »Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi obrazci« zamenja z »Besedilo javnega razpisa, navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci in priloge«.
  • V poglavju IV. Razpisna dokumentacija, se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško in na spletni strani: http://www.rra-posavje.si./.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj