Predlaganje REK obrazcev po 1.1.2016

Predlaganje REK obrazcev po 1.1.2016

15. 12. 2015

Objavljeno: FinD-INFO, 30. 11. 2015, http://www.findinfo.si/

V skladu z določbami veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se pokojninska doba, plača ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Podatke zagotavljajo v skladu s tem zakonom pravne in fizične osebe, ki so kot dajalke ali dajalci podatkov in zavezanke ali zavezanci za vložitev prijav podatkov o zavarovanju opredeljeni v predpisih, ki urejajo matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (matična evidenca).

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je tudi določeno, da se matična evidenca uredi s posebnim zakonom.

Tako je v Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) določeno, da so delodajalci, ki so plačniki davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek za delavce v delovnem razmerju ter za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v obračunu davčnega odtegljaja, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, predpiše minister, pristojen za finance, dolžni sporočiti tudi podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, ter spremembe teh podatkov, in sicer na način in v rokih, predpisanih z zakonom, ki ureja davčni postopek za predložitev obračuna davčnega odtegljaja. Navedena določba se prične uporabljati s 1. 1. 2016.

Na podlagi te določbe je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki določa podatke, potrebne za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju na obračunu davčnega odtegljaja.

Podrobnejši opis teh podatkov je objavljen na povezavi: Podrobnejši opis - podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah.

Ne glede na to, da se bodo podatki za oblikovanje prijave o osnovi od 1. 1. 2016 dalje zbirali na obračunu davčnega odtegljaja, pa so delodajalci v skladu s prehodno določbo dolžni do 30. 4. 2017 posredovati podatke o osnovi na obrazcu M-4 za leto 2016, za obdobja po 1. 1. 2017 pa ta njihova obveznost preneha.

Delodajalci oziroma stečajni ali likvidacijski upravitelji so za obdobja do 31. 12. 2016 še vedno dolžni posredovati podatke oziroma spremembe že posredovanih podatkov preko aplikacije za posredovanje podatkov na obrazcih M-4, če jih niso posredovali oziroma jih niso posredovali v predpisanih rokih.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj