Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala »sedaj vinoteka Štrigon« na plaži v Portorožu

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala »sedaj vinoteka Štrigon« na plaži v Portorožu

24. 04. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 24. 4. 2015, Stran: 819

Predmet javnega zbiranja: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala »sedaj vinoteka Štrigon« s pripadajočo teraso, ki se nahaja v plažnem objektu II. na centralni plaži v Portorožu, z namenom zagotovitve višje stopnje turistične ponudbe plaže in samega Portoroža.

Z javnim zbiranjem ponudb se želi pridobiti ponudnika za najem gostinskega lokala »sedaj vinoteka Štrigon« v plažnem objektu II. (v nadaljevanju: lokal) ter pripadajočo teraso. Lokal se nahaja na naslovu Obala 18, 6320 Portorož, na parcelnih številkah 1570/4 in 1570/6, vse k.o. Portorož in leži med centralno plažo Portorož ter portoroško promenado.

Lokal ima skupno izmero cca 93 m2 ter cca 90 m2 zunanje terase. Površine lokala in terase so označene na skicah, ki so priloga razpisni dokumentaciji. Morebitna odstopanja v dejanski površini predmeta razpisa niso razlog za spremembo najemne pogodbe ali razvezo le-te.

Objekti, ki so predmet najema na podlagi razpisne dokumentacije se nahajajo v plažnem objektu II. na naslovu Obala 18, 6320 Portorož ter ležijo na parcelnih številkah 1570/4 in 1570/6, vse k.o. Portorož. Objekti, ki so predmet najema se pridobijo v posest v stanju v kakršnem so (brez inventarja), za predvideno dobo 15-ih let. V najemni pogodbi se njeno trajanje natančno določi. O stanju nepremičnin pa se ob prevzemu sestavi zapisnik.

Izhodiščna letna najemnina za lokal znaša 25.300,00 EUR brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Rok: Rok za oddajo ponudb je 13. 5. 2015, do 12.00 ure.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 6.000,00 EUR.

Dodatne informacije: Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja v zvezi z razpisom na elektronski naslov: info@okoljepiran.si do vključno petih dni do izteka razpisnega roka, z oznako »Sklenitev najemne pogodbe za lokal - sedaj vinoteka Štrigon«. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. bo na zastavljena vprašanja odgovorilo v roku 3 dni od dne, ko je bilo vprašanje prejeto.

Poseben sestanek s ponudniki za dajanje pojasnil v zvezi z javnim razpisom ni predviden.

Nepremičnino, ki je predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov iz prvega odstavka te točke.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.: http://www.okoljepiran.si/ z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj