Novi sprejeti predpisi in predpisi v pripravi

Novi sprejeti predpisi in predpisi v pripravi

27. 01. 2015

Objavljeno: Zakonodajni kompas GZS, 20. 1. 2015, Št. 1/2015, http://www.gzs.si/

Sprejeti

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D)

V Uradnem listu RS, št. 98/2014 je bil dne 31.12.2014 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D). Razlog za sprejem novele zakona je predvsem izpolnitev fiskalnih ciljev državnega proračuna in omogočanje izvajanja Uredbe 651/2014/EU ter hkrati zagotoviti večjo učinkovitost zakona in lažjo uporabnost. Z uveljavitvijo novele ZZRZI-D se spreminja 74. člen ZZRZI na način, da so invalidska podjetja, ki lahko uveljavljajo oprostitev za vse zaposlene delavce, oproščena plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene delavce, ki niso invalidi, le do višine trikratnika vsakokratne minimalne plače v Republiki Sloveniji. Navedena sprememba velja za vsa izplačila dohodkov iz delovnega razmerja od 1. januarja 2015 dalje. Več

V pripravi

  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I)

Na spletnih straneh državnega portala E-demokracija je bil dne 13.1.2015 objavljen osnutek Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS. Predlog zakona nadalje omejuje ustanavljanje gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, dodaja nove razloge za prenehanje družb, ureja položaj vlagateljev s premoženjskimi vložki v družbe, izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, izboljšuje koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe. Več

  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah

Na spletnih straneh državnega portala E-demokracija je bil dne 14.1.2015 objavljen osnutek Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namreč izvaja postopke dodeljevanja državnih pomoči za prestrukturiranje družb v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Ker je s 1.7.2014 Komisija EU sprejela nove Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (Uradni list EU, 2014/C 249/01), pri tem pa s 1.2.2015 postavila skrajni rok veljavnosti starih shem državnih pomoči na podlagi smernic iz leta 2004, je potrebna ustrezna prilagoditev domačega zakona, da ga bo moč pri Komisiji EU prijaviti kot novo, s pravili EU usklajeno shemo državnih pomoči. Nove smernice EU ne prinašajo sistemskih sprememb na področju dodeljevanja državnih pomoči družbam v težavah, prinašajo pa modifikacije, ki lahko pripomorejo k večji selektivnosti tovrstnih državnih pomoči ter k večji učinkovitosti. Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj