Upniki, obetajo se vam boljši časi

Upniki, obetajo se vam boljši časi

15. 06. 2010

Objavljeno: Finance, 14.6.2010, www.finance.si, Avtor: Katarina Matejčič

Pregledali smo najpomembnejše novosti novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-C)

Ta teden bodo poslanci glasovali o ZFPPIPP-C, ki je del izhodne strategije. Večjih zapletov pri sprejetju ni pričakovati, saj imajo spremembe precej široko podporo pri parlamentarnih strankah in tudi strokovni javnosti.

Še največ pripomb na ZFPPIPP-C je imelo združenje upnikov - HKS Sikura , ki meni, da novela v ničemer ne izboljšuje položaja upnikov, torej tistih, ki naj bi jim bili postopki insolventnosti pravzaprav namenjeni.

In kaj nam novela v resnici prinaša:

1. Ukrepi za povečanje učinkovitosti postopkov:

 • določitev enotne stvarne pristojnosti okrožnih sodišč za vse postopke zaradi insolventnosti,
 • enotna krajevna pristojnost višjega sodišča v Ljubljani za vse pritožbene postopke,
 • uvedba pristojnosti sodniških pomočnikov pri enostavnejših procesnih dejanjih v postopkih zaradi insolventnosti,
 • širitev pravil za elektronsko poslovanje sodišč z upravitelji in odvetniki,
 • po začetku stečajnega postopka se bo prodaja (unovčenje) celotnega premoženja stečajnega dolžnika izvedla v stečajnem postopku, zato se bodo morebitni izvršilni postopki, ki tečejo proti stečajnemu dolžniku, ustavili,
 • pospešitev in racionalizacija postopka preizkusa terjatev v stečajnem postopku,
 • pospešitev in povečanje učinkovitosti prodaje premoženja stečajnega dolžnika.

2. Izboljšanje položaja upnikov in upniškega odbora: omogoči se jim, da je mesto zasedanja tudi v kraju zunaj sedeža sodišča, če s tem soglašajo vsi upniki; upravitelju in upniškemu odboru se podeli pravica do pritožbe proti odločitvi sodišča o ugovoru upravitelja proti zahtevi upniškega odbora za izredno poročilo.

3. Profesionalizacija in zbornica: Večja profesionalizacija in strokovna usposobljenost upraviteljev ter ureditev nadzora nad upravitelji:

 • uvedba zbornice upraviteljev, ki bo zagotavljala nenehno izobraževanje upraviteljev, sprejela kodeks dobre poslovne prakse upraviteljev in dajala upraviteljem priporočila za uveljavljanje dobre poslovne prakse ter poleg ministrstva za pravosodje opravljala nadzor nad upravitelji,
 • določena so natančna pravila o disciplinski odgovornosti upraviteljev (organa disciplinskega postopka sta disciplinska komisija prve in druge stopnje, ki sta sestavljeni iz dveh sodnikov, ki sodita v insolvenčnih postopkih, in enega upravitelja - predsednik komisije je vedno sodnik),
 • ohrani se veljavna ureditev imenovanja upraviteljev po vrstnem redu, doda pa se nov kriterij dveletnih izkušenj za vodenje stečajnih postopkov velikih družb,
 • jasno se določa, katere storitve upravitelja so vključene v nagrado in katere niso (računovodske in odvetniške), zato se plačilo opravi kot strošek stečajnega postopka. Stroške storitev, ki jih upravitelj odda drugi osebi, mora plačati sam, in ne iz stečajne mase,
 • začasni suspenz upravitelja, če je nad njim začet kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem funkcije upravitelja. V takih primerih sodišče upravitelja razreši tudi v vseh postopkih zaradi insolventnosti, v katerih že opravlja to funkcijo.

4. Dokapitalizacija: Novela uzakonja dodatno možnost dotoka svežega kapitala v insolventna podjetja v postopkih prisilne poravnave, če lastniki niso povečali osnovnega kapitala družbe z novimi vložki, čeprav bi to odpravilo vzroke insolventnosti.

Poslovodstvo ali upniški odbor bo lahko sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi vložki, po katerem lahko nove delnice vplačajo upniki, sedanji lastniki in tudi tretje osebe (novi investitorji).

5. Finančne pogodbe: Ureditev učinkov postopka zaradi insolventnosti za izravnavo kvalificiranih finančnih pogodb in zožitev prepovedi pobota terjatev, pridobljenih s cesijo (prenos terjatve z upnika na tretjo osebo) le na tiste, ki so bile pridobljene po začetku stečajnega postopka.

6. Država ne bo več prednostna upnica: Predlaga se črtanje neplačanih davkov za zadnje leto pred začetkom insolvenčnega postopka kot prednostnih terjatev. Država tako ne bo več prednostna upnica, ampak bodo imele prednost tiste terjatve, ki zagotavljajo eksistenco upravičencev, v prvi vrsti delavcem.

7. Nov začetek: Določitev pravil, ki poštenemu podjetniku ali zasebniku, nad katerim je bil začet postopek osebnega stečaja, omogočajo ponovni začetek poslovanja kot podjetnik ali zasebnik (ponovna samozaposlitev). Vse ob ustreznem nadzoru upravitelja in sodišča ter ob izpolnjevanju določenih pogojev.

Negrozeča grožnja

Navedimo še nekaj zanimivejših številk, ki jih najdemo v noveli.

Z denarno kaznijo od 1.700 do pet tisoč evrov se kaznuje upravitelj zaradi disciplinske kršitve, ki ni hujša.

Od pet tisoč do 15 tisoč evrov pa znaša kazen upravitelju za hujšo disciplinsko kršitev (ob tem ga lahko doleti še začasen ali trajen odvzem pravice opravljanja funkcije).

Z globo od 800 do celih 4.100 evrov se lahko kaznujejo člani poslovodstva, ki so v obdobju, ko je pravna oseba postala insolventna, kršili več določil tega zakona (obveznost enake obravnave upnikov, ukrepi finančnega prestrukturiranja, obveznosti glede postopkov prisilne poravnave).

Enaka globa grozi tudi članom nadzornega sveta oziroma upravnega odbora, če so recimo napačno presodili, da družba ni insolventna in ne potrebuje povečanja osnovnega kapitala oziroma je skupščina tak sklep zavrnila, če niso zahtevali vseh potrebnih poročil, so opustili odgovornost in podobno.

Mnenji stečajnih upraviteljev

Za komentar sprememb smo prosili še dva stečajna upravitelja. Branko Đorđević, stečajnik Mure, pravi: "To je že tretja novela zakona. Ni dobro, da imamo vedno novelo na novelo na novelo, po tekočem traku. Namesto da bi se zakoni stabilizirali, jih nenehno spreminjamo.

To ni kritika ZFPPIPP-C, temveč našega sistema kot celote. Čeprav se mi zdi, da gremo tudi pri insolventnosti prehitro. Novostim komaj sledim. Menim, da bi morali novelo najprej testirati, šele nato uveljaviti.

Sicer pa, kolikor sem pregledal ZFPPIPP-C, so spremembe dobrodošle. Seveda pa je še nekaj stvari, ki bi jih morali urediti. Na primer, postopki prodaje premoženja so predolgi, saj od sklepa do prodaje traja tri, štiri mesece. Zadeve bi morali pospešiti predvsem tam, kjer vrednost premoženja presega 50 tisoč evrov. Podobno velja za manjše premoženje, za katero kupca ni mogoče najti. Morali bi ga odpisati, dati v dobrodelne namene ali nekaj podobnega. Dobro je, da se bodo lahko skrajšali postopki preizkusa terjatev, niso pa recimo vključili varovala o njihovem izpodbijanju.

Povsem nesmotrno je izpodbijati res majhne terjatve in nato izgubiti na sodišču. Zato bi morali postaviti nek limit."

O nagradah upraviteljem in njihovi zbornici pa meni: "Pri nagradi bi morali upoštevati velikost podjetja v stečaju, njegovo (ne)aktivnost in vrednost terjatev, ki so jih prijavili upniki. Idejo o zbornici podpiram, čeprav menim, da bi morali omejiti število upraviteljev.

Zdaj nas je okoli sto, vendar bi jih bilo približno 80 povsem dovolj. In ti bi morali biti dobri, izkušeni, ne pa da nas je vsak dan več, ker mislijo, da hitro in veliko zaslužimo. Potem pa neizkušen upravitelj dobi velik stečaj in je čisto izgubljen. Nekateri celo delajo napake, kar meče slabo luč na vse," je končal Đorđević.

Precej krajša je bila Katarina Benedik, znana predvsem po vodenju stečaja Oriona: "Dokler novela ni potrjena, se z njo sploh ne ukvarjam."

Najpomembnejše novosti

 • Razbremenitev sodnikov in širitev elektronskega poslovanja v insolvenčnih in stečajnih postopkih
 • Hitrejši in preprostejši preizkus terjatev
 • Če lastniki nočejo povečati kapitala insolventnih podjetij, lahko to storijo upniki
 • Odgovornost stečajnih upraviteljev bo večja, pravila za nagrajevanje jasnejša
 • Pri poplačilu dolgov podjetij v stečaju ne bodo imeli prednosti neplačani davki, ampak obveznosti do zaposlenih
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj