Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

16. 09. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 12. 9. 2014, Stran: 2014

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Z izbranimi izvajalci programov socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) bo ministrstvo sklenilo pogodbe o izvajanju programa socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, sofinanciranje programa socialne vključenosti pa se bo dogovarjalo letno. Letno pogodbo bo ministrstvo z izbranimi izvajalci sklenilo le v primeru, da bodo zagotavljali zahtevano število oseb-uporabnikov za začetek izvajanja programa socialne vključenosti na posamezni lokaciji.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za obdobje od 2015 do vključno 2019 in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: ZZRZI). Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti.

Cilj programov in ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti

Cilj programov socialne vključenosti je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (delovne vsebine) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine).

Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti so invalidi, opredeljeni v 35. členu ZZRZI.

Pogoji za sodelovanje: Na podlagi tega javnega razpisa so lahko vlagatelji fizične in pravne osebe, ki nimajo statusa zaposlitvenega centra po ZZRZI, in so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je potrebna za predmet tega javnega razpisa za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 skupaj znaša 17,5 mio evrov. Za leto 2015 so v Proračunu Republike Slovenije zagotovljena sredstva v višini 2.953.500 evrov za okvirno 550 uporabnikov.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost

Rok: Rok za oddajo vloge je 14. 10. 2014, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave javnega razpisa do vključno 9. 10. 2014 vsak delovnik od ponedeljka do vključno četrtka po telefonu, od 9.30 do 12. ure pri Špeli Kolar, Tel: (01) 369-75-54 ali (01) 369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja). Informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti tudi po elektronski pošti na naslovu: spela.kolar@gov.si, ki se sprejemajo do vključno 8. 10. 2014 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/ (O ministrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna naročila).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj