Javno naročilo za izdelavo študije izvedljivosti za identifikacijo in izvedbo skupnega slovensko - japonskega demonstracijskega projekta na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji

Javno naročilo za izdelavo študije izvedljivosti za identifikacijo in izvedbo skupnega slovensko - japonskega demonstracijskega projekta na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji

26. 08. 2014

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 26. 08. 2014, www.spiritslovenia.si

Predmet javnega naročila: Predmet javnega naročila je izdelava študije izvedljivosti za identifikacijo in izvedbo skupnega slovensko - japonskega  demonstracijskega projekta na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji.

Namen študije izvedljivosti je, da njen izvajalec preuči spodaj navedene osrednje teme skupnega sodelovanja med slovenskimi in japonskimi projektnimi partnerji (tehnologije za »pametne skupnosti« in »pametna omrežja«) in določi sinergije med njimi ter preveri smotrnost (upravičenost) izvedbe demonstracijskega projekta na podlagi metod in meril, kot jih (med drugim) določa enotna metodologija za pripravo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ v Republiki Sloveniji.

  1. Razvoj in prikaz delovanja (demonstracija) integriranega sistema upravljanja distribucijskih omrežij (»Distribution Management System, DMS) za skupno uporabo v slovenskih distribucijskih podjetjih, ki bo hkrati interoperabilen v sklopu različnih tehnoloških sistemov v uporabi.
  2. Razvoj in prikaz delovanja (demonstracija)  integriranih rešitev na področju upravljanja s porabo (Demand Side Management / Demand Response), s katerimi bo omogočeno učinkovito prilagajanje odjema distribucijskih omrežij glede na predvideno povečevanje porabe električne energije in proizvodnje iz razpršenih virov, čemur lahko sledi nameščanje pametnih števcev in prikaz delovanja (demonstracija)  ustreznega uravnavanja odjema v okviru različnih storitev, ki jih izvajajo distribucijska podjetja.
  3. Uvedba in prikaz delovanja (demonstracija)  sistema celostnega  upravljanja z energijo (»Energy Management System, EMS), ki bo omogočal nadzor in vodenje celostne preskrbe z energijo v urbanih področjih.
  4. Razvoj poslovnih modelov.

Podlaga za pripravo javnega naročila je gradivo za Vlado Republike Slovenije, kateremu je priloženo tudi pismo o nameri, potrjeno s sklepom št. 51000-2/2014/5 z dne 19.3.2014, ki bo objavljeno na spletni strani naročnika.

Javno naročilo za študijo NEDO je objavljeno na portalu e-naročanje (Številka objave: NMV3236/2014).

Pogoji za sodelovanje: Ponudnik je lahko subjekt registriran v Republiki Sloveniji, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega naročila ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda ponudbo.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok prispetja ponudb je 22.10.2014, do 14.00 ure.

Dodatne informacije: Naročnik bo preko portala e-naročanje posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oz. odgovore na vprašanja najpozneje štiri (4) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Več: Več o javnem povabilu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj