Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2014

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2014

12. 08. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 1. 8. 2014, Stran: 1765

Predmet razpisa: Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Za nepredvidljivi škodni dogodek se šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 15.000 evrov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije: INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija:Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je dostopen na Agenciji in objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj