Sprememba Javnega razpisa za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Sprememba Javnega razpisa za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

25. 10. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 135, Datum: 21. 10. 2022, Stran: 2269

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022, št. 3021-1/2022-SRRS-14, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 103/22 z dne 29. 7. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju oziroma točki 1.2 »Namen in cilj javnega razpisa«, se v prvem odstavku pri ukrepu »Učinkovita raba energije za naložbe na področju« na koncu seznama področij doda nova alinea, in sicer:

  • naprav za samooskrbo ali proizvodnjo električne energije, ogrevanje oziroma hlajenje ter za pripravo sanitarne tople vode oziroma toplote iz obnovljivih virov energije, vključno z gradbenimi deli na objektu za postavitev naprav.

V istem podpoglavju se dodatno spremeni prvi stavek v drugem odstavku, ki se po novem glasi:

Pri izvedbi projektov oziroma naložb, z izjemo naprav za samooskrbo ali proizvodnjo električne energije, ogrevanje oziroma hlajenje ter za pripravo sanitarne tople vode oziroma toplote iz obnovljivih virov energije, vključno z gradbenimi deli na objektu za postavitev naprav, je potrebno upoštevati tehnične pogoje, kot so opredeljeni v javnemu pozivu Eko Sklada št. 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo, razen namena L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe, ki po razpisu Sklada ni upravičen.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju oziroma točki 2.2 »Pogoji po podprogramu«, se besedilo v podtočki 2.2.7 spremeni in se po novem glasi:

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 60.000,00 EUR.

V istem podpoglavju javnega razpisa se dodatno spremeni besedilo drugega odstavka v točki 2.2.9, ki se po novem glasi:

Cilji projekta so sledeči:

  • Za ukrep Učinkovita raba energije:
  • Energetska učinkovitost, Vlaganja v OVE (obnovljivi viri energije).
  • za ukrep Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam:
  • Emisijska učinkovitost.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj