Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2020

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2020

19. 05. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 15. 5. 2020, Stran: 1055

Občina Sežana objavlja spremembo vsebine Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 14. 2. 2020.

V besedilu javnega razpisa se spremeni sledeče:

V 4. točki javnega razpisa se spremeni besedilo pete alineje, in sicer tako, da se po novem glasi: »najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema sklepa o odobritvi sredstev mora realizirati samozaposlitev.«

Spremeni se besedilo enajstega odstavka 6. točke javnega razpisa, in sicer tako, da se po novem glasi:

»Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec v roku 15 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:

  • zahtevek za izplačilo,
  • fotokopijo dokazila o registraciji dejavnosti (dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes) oziroma dokazilo o vpisu v sodni register),
  • fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).«.

Spremeni se besedilo 8. točke javnega razpisa, in sicer tako, da se po novem glasi: »Rok za predložitev vlog je do vključno 21. 8. 2020.«

Spremeni se besedilo 11. točke javnega razpisa, in sicer tako, da se glasi: popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis - sofinanciranje samozaposlitve«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog - do vključno 21. 8. 2020 osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Občina Sežana

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj