Popravek javnega razpisa za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«

03. 12. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 70, Datum: 29. 11. 2019, Stran: 2449 

Skladno s Spremenjeno odločitvijo o podpori št. 9-2/1/MDDSZ/1 za Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov (št. dokumenta: 3032-77/2019/9), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala dne 25. 11. 2019, se v javnem razpisu za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS) in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP), 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.2. prednostne naložbe »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa« ter 9.2.1. specifičnega cilja »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61/19, dne 11. 10. 2019 (v nadaljevanju: javni razpis), izvedejo naslednji popravki:

V 8. poglavju javnega razpisa, točka 8.1. - »Trajanje projektov« se podaljša rok trajanja projekta do 31. 3. 2022.

V 9. poglavju javnega razpisa, točka 9.2. - »Skupna razpoložljiva višina sredstev« se v prvem odstavku črta letnica »2019«. V tretjem odstavku se tabela nadomesti,

kot sledi:

»

 

2020

2021

2022

SKUPAJ

KRVS

 

 

 

 

160388 PN 9.2. - Spodbujanje razpoložljivih zdravstvenih in socialnih storitev - V 14-20 - EU

466.400,00

457.920,00

114.480,00

1.038.800,00

160389 PN9.2. - Spodbujanje razpoložljivih zdravstvenih in socialnih storitev - V 14-20 - SLO

116.600,00

114.480,00

28.620,00

259.700,00

KRVS Skupaj

583.000,00

572.400,00

143.100,00

1.298.500,00

KRZS

 

 

 

 

160390 PN 9.2. - Spodbujanje razpoložljivih zdravstvenih in socialnih storitev - Z 14-20 - EU

413.600,00

406.080,00

101.520,00

921.200,00

160391 PN9.2. - Spodbujanje razpoložljivih zdravstvenih in socialnih storitev - Z 14-20 - SLO

103.400,00

101.520,00

25.380,00

230.300,00

KRZS Skupaj

517.000,00

507.600,00

126.900,00

1.151.500,00

Skupaj (KRVS+KRZS)

1.100.000,00

1.080.000,00

270.000,00

2.450.000,00

EU del (80 %)

880.000,00

864.000,00

216.000,00

1.960.000,00

SI del (20 %)

220.000,00

216.000,00

54.000,00

490.000,00

«.

V 10. poglavju javnega razpisa - »Obdobje upravičenosti stroškov« se besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri izbranemu prijavitelju nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa o izbiri upravičenca do 31. 3. 2022 in bodo plačani do 30. 4. 2022.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2020, 2021 in 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz Proračuna RS) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do 31. 7. 2022.«.

V 12. poglavju javnega razpisa, točka 12.1. - »Rok in način oddaje vloge na javni razpis« se spremeni tako, da se briše prvi odstavek točke. Peti odstavek pa se spremeni tako, da se glasi:

»Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov (ne glede na način oddaje) prispele do vključno dne 7. 1. 2020 najkasneje do 15. ure.«

V točki 12.2.1. - »Odpiranje vlog« se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:

»Odpiranje vlog bo potekalo dne 8. 1. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.«.

V točki 12.5. - »Pogoji za spremembo javnega razpisa« se besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Pred potekom roka za prejem vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.«.

V 18. poglavju javnega razpisa - »Razpisna dokumentacija« se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:

»Vprašanja je možno posredovati do 16. 12. 2019, zadnji odgovori bodo objavljeni do 20. 12. 2019.«.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj