Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

12. 02. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 7. 2. 2019, Stran: 173

1. V 10. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v podpoglavju 4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis:

  • črta podtočka c) 4. točke;
  • v podtočki g) 4. točke besedilo »2017 znašala 9.659,52« nadomesti z besedilom »2018 znašala 10.113,48«.

2. V podpoglavju 4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, se na koncu 1. točke doda nov stavek, ki se glasi:

»Letna minimalna plača na zaposlenega v Republiki Sloveniji je v letu 2017 znašala 9.659,52 eurov.«.

3. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj