Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2019 v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

10. 09. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 6. 9. 2019, Stran: 1845

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo mednarodnega sejma z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti.

Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje rasti podjetnikov ter spodbuditev izvozne dejavnosti podjetij.

Sofinancer bo upravičencem sofinanciral stroške najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu doma ali v tujini.

Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, ter stroški, ki jih zaračunava organizator sejma skupaj z najemom razstavnega prostora (npr. objava v katalogu razstavljavcev, prispevek za čiščenje in drugi skupni stroški razstavnega prostora).

Komisija bo upoštevala vloge samo tistih prijaviteljev, ki bodo z vpisom v katalog razstavljavcev dokazali svojo udeležbo na določenem sejmu.

Komisija bo upoštevala samo tiste račune oziroma predračune prijaviteljev za postavitev stojnice, ki jih bodo izdali izvajalci, katerih glavna dejavnost so postavitve in opremljanja razstavnih prostorov razstavljavcev.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem - upravičencem.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

  • podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na dan objave razpisa najmanj enega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
  • skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
  • podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
  • podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
  • podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
  • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
  • podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 43.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 7. 10. 2019.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo 7. 10. 2019 najkasneje do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-naslov: tanja.gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja Marinič, Tel: (05) 33-50-131, e-naslov: tadeja.marinic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj