Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske in knjigarniške namene - Ljubljana

23. 07. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 19. 7. 2019, Stran: 1602

Predmet javnega zbiranja: Predmet tega javnega zbiranja ponudb je oddaja prostorov v najem za opravljanje gostinske in knjigarniške dejavnosti v poslovnem prostoru v pritličju na naslovu: Metelkova 2b, Ljubljana, ki obsegajo:

  • gostinski in knjigarniški prostor: 39,69 m2;
  • sanitarije s predprostorom: 8,84 m2;
  • skladišče: 6,89 m2;

Skupaj: 55,42 m2

Najemnik bo imel pravico tudi do uporabe terase na vzhodnem delu prostorov JAK na naslovu: Metelkova 2b.

Prostori, ki so predmet oddaje tega javnega zbiranja ponudb, se uporabljajo izključno za gostinsko in knjigarniško dejavnost kavarne in knjigarne ter za zagotavljanje povezav med razpisanimi prostori. Prostori imajo lastne javne sanitarije za obiskovalce.

Vsi prostori, ki so predmet oddaje v najem, so zasnovani tako, da upoštevajo veljavno zakonodajo s tega področja: zakonodajo s področja higiene živil, zakonodajo s področja gostinstva in v so skladu s Priporočili dobre higienske prakse.

Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno  ponudbo gostinskih in knjigarniških storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom JAK.

Načrtovani lokal je namenjen obiskovalcem JAK in obiskovalcem okrožja Tabor. Lokal je namenjen tudi vsem naključnim obiskovalcem okolice, ki želijo enostavnejšo ponudbo pijač in prigrizkov ali kupiti kakovostno knjigo oziroma opraviti obe storitvi sočasno. Lokal bo imel predvidoma 24 sedežnih mest in 10 stojišč. Gostinski in knjigarniški lokal se v celoti nahaja na nivoju 0.

Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo petih let od dneva začetka obratovanja. Predviden začetek obratovanja je 1. 12. 2019. Po največ petletnem obdobju bo izveden nov javni razpis. Predvideno je vlaganje najemnika v opremo v vrednosti do 10.000 EUR.

Izhodiščna najemnina za storitve po tem javnem razpisu skupaj znaša 600,00 evrov mesečno. Najemnik bo moral poleg najemnine plačevati tudi sorazmerni delež splošnih stroškov, ki je ocenjen v obliki pavšala na 150 evrov mesečno. Splošni stroški vsebujejo ogrevanje in hlajenje, porabo vode in ostale obratovalne oziroma režijske stroške. Čiščenje in odvoz odpadkov ter morebitno varovanje zagotovi najemnik. V navedene zneske ni vključen DDV.

Poleg naštetega je obvezen ogled lokacije oziroma gostinsko-knjigarniškega lokala. Ogled bo 29.7. 2019 ter 7.8.2019 ob 11.00 v prostorih, ki se oddajajo, na naslovu Metelkova 2b v Ljubljani. Brez potrdila o udeležbi na ogledu, ki ga bo vsak potencialni ponudnik prejel na ogledu, bo prijava zavržena.

V primeru dogovora je najemnik upravičen do povrnitve vlaganj v poslovne prostore, ki so predmet tega razpisa.

Več 

Razpisnik: Javna agencija za knjigo RS

Rok: Ponudba mora biti oddana v tajništvu JAK najkasneje do 12. 8. 2019 do 15. ure oziroma najkasneje ta dan oddana kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije je naročnik na voljo na e-naslovu: gp.jakrs@jakrs.si ter na telefonski številki: (01) 369 58 20 v času uradnih ur, ki so navedene na spletni strani naročnika.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.jakrs.si ali na naslovu: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, Ljubljana.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj