Odprti javni natečaj za podelitev 3. nacionalne nagrade za naj-leseno gradnjo 2020

Odprti javni natečaj za podelitev 3. nacionalne nagrade za naj-leseno gradnjo 2020

10. 06. 2020

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 5. 6. 2020, www.spiritslovenia.si

Namen in cilj natečaja: SPIRIT Slovenija, javna agencija želi v okviru odprtega javnega natečaja za podelitev 3. nacionalne nagrade za naj-leseno gradnjo 2020 krepiti zavedanje o lesu in njegovi kulturni razsežnosti, spodbujati uporabo lesa tako pri gradnji objektov kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerjati pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo. Spodbuditi želimo trajnostno, ekonomsko in kakovostno uporabo lesa ter na ta način povečati njegovo rabo.

Z natečajem želimo promovirati rabo lesa v gradbene namene, v vsakodnevnem življenju in posredno vplivati na izboljšanje stanja slovenske lesnopredelovalne industrije ter prispevati k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Področje lesene gradnje želimo približati potencialnim uporabnikom, da bodo tako bivali ali delali v zdravem bivalnem okolju, v človeku prijaznih lesenih zgradbah, ki ohranjajo gradbeno in likovno kulturo našega prostora. Z nacionalnim priznanjem želimo spodbujati arhitekte, naročnike in izvajalce k uporabi lesa, ki je slovenski tradicionalni potencial in hkrati aktualen svetovni trend.

S podelitvijo nacionalne nagrade za naj-leseno gradnjo 2020, ki jo bomo letos v okviru tega javnega natečaja podelili tretjič, za objekte zgrajene v letih od 2015 do dneva objave javnega natečaja, želimo v družbi spodbuditi umno izrabo lesa na vseh ravneh.

Predmet natečaja: Predmet odprtega javnega natečaja je nacionalno priznanje za odlično realizacijo lesene gradnje, za zgrajene objekte v preteklih 5 letih  v naslednjih kategorijah:

  • stanovanjske stavbe,
  • javne stavbe,
  • poslovno-industrijski objekti ter
  • inženirski objekti in tehnične rešitve.

Kategorije so informativne, saj se priznanje podeljuje v skladu s trenutno situacijo in kakovostjo prispelih del. V vsaki od navedenih kategorij je lahko podeljena tudi več kot ena nagrada.

Več o javnem natečaju

Pogoji za sodelovanje: Prijavo lahko odda vsaka fizična ali pravna oseba, ki je kakorkoli sodelovala ali bila vključena v prijavljeni projekt, ki je predmet tega natečaja.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Način prijave in rok za oddajo prijav: Prijavitelj prijavi projekt z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca z oznako »Tretja nacionalna nagrada za naj-leseno gradnjo 2020«, v katerem opredeli osnovne podatke o projektu ter tehnične karakteristike zgradbe vključno s kratkim opisom objekta, načrti in fotografijami.

Prijavni obrazec je na voljo le v elektronski obliki in ga lahko prijavitelj izpolni na spletnem naslovu: www.podjetniski-portal.si/les-2020. Prijava se odda preko spletnega obrazca, elektronsko. Prijav v fizični, pisni obliki naročnik ne sprejema. Prijavitelji lahko prijavijo projekt lesene gradnje do vključno 10. 7. 2020, do 24 ure. Po oddani spletni prijavi, le te ni mogoče več spreminjati.

Naročnik ni odgovoren za napake, vezane na delovanje spletne strani, omrežja ali drugih komunikacijskih elementov, ki bi lahko povzročile, da prijavitelj zamudi rok za prijavo.

Pri prijavi projekta lesene gradnje, mora prijavitelj slediti navodilom v spletnem obrazcu in priložiti tudi dodatno dokumentacijo, namenjeno pojasnilom, kot so načrti, skice in fotografije v obsegu, ki je določen na spletnem obrazcu. V spletni obrazec je vključena tudi izjava o avtorstvu slikovnega gradiva/ fotografij, priloženih v prijavi ter soglasje k uporabi in javni objavi vsebine prijave v izbranem obsegu. Prijavitelj mora oba obrazca izpolniti, podpisati in žigosati ter jih skupaj z dodatno dokumentacijo priloži k prijavi.

Natečajni projekti lesene gradnje in njihovi opisi morajo biti v slovenskem jeziku.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in vsebino natečajne dokumentaciji so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: les@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje osem (8) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo prijave. SPIRIT Slovenija, javna agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo prijave, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem natečaju najdete tukaj.Nazaj