Javno povabilo za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2024 v Münchnu (7. - 9. oktober 2024)

Javno povabilo za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2024 v Münchnu (7. - 9. oktober 2024)

10. 04. 2024

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k prijavi podjetja s tržno zanimivimi investicijskimi nepremičninskimi projekti ali tehnološkimi poslovnimi rešitvami za sektor nepremičnin za predstavila na skupnem razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu EXPO REAL 2024 v Münchnu.

Zakaj EXPO REAL?

 • Poteka že od leta 1998.
 • Velja za največji in najodmevnejši investicijsko-nepremičninski sejem na območju Evropske unije.
 • Na 75.000 kvadratnih metrih oz. v sedmih sejemskih halah se bo predstavljajo preko 1.880 razstavljavcev.
 • Sejem je leta 2023 obiskalo 40.238 udeležencev iz 73 držav in okoli 1.000 predstavnikov medijev.
 • V času sejma se bo odvijal bogat konferenčni program z uglednimi govorci.

SPIRIT Slovenija izbranim prijaviteljem zagotavlja pripravo in izvedbo skupinskega nastopa ter podporo pri predstavitvi na sejmu EXPO REAL 2024 s ciljem doseči uspešno promocijo investicijskih nepremičninskih projektov in tehnološko poslovnih rešitev. SPIRIT Slovenija bo za izbrane prijavitelje zakupila razstavni prostor, izbrala postavljavca stojnice in krila stroške ene vstopnice na izbranega prijavitelja. Nosilci izbranih investicijskih nepremičninskih projektov  in tehnološko poslovnih rešitev bodo krili stroške vpisa v katalog, stroške izdelave lastnega promocijskega gradiva (promocijske brošure in predstavitve projekta), stroške lastnega prevoza in nočitev ter morebitne druge stroške sejemskega nastopa.

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo omogočila predstavitev največ 8 (osmim) podjetjem oz. nosilcem projektov s tržno zanimivimi investicijskimi projekti ali tehnološko poslovnimi rešitvami za nepremičninski sektor. Izbranim podjetjem bo SPIRIT Slovenija zagotovila možnost skupinskega nastopa v okviru mednarodnega investicijsko-nepremičninskega sejma EXPO REAL 2024.

PODROČJE JAVNEGA POVABILA

Promocija in trženje investicijskih projektov in tehnološko poslovnih rešitev za nepremičninski sektor nepremičnin na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu v tujini.

POGOJI  ZA PRIJAVO

Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali pravne osebe javnega prava, ki imajo tržno zanimive investicijske projekte in ki razvijajo tehnološko poslovne rešitve za nepremičninski sektor ter jih želijo predstaviti na mednarodnih investicijsko-nepremičninskih sejmih v tujini in promovirati Slovenijo kot lokacijo za visoko tehnološke tuje neposredne investicije.

Sejmar Messe München GmbH ima ekskluzivno pravico izbora sorazstavljavcev, ki morajo s svojimi rešitvami ustrezati vsaj enemu izmed sektorjev navedenih in opisanih na https://exporeal.net/en/trade-fair/exhibitor-directory/exhibitors-sectors/. Končno odločitev, ali prijavitelj lahko nastopi kot sorazstavljavec na sejmu EXPO Real, sprejme sejmar.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

 • Poslati obširnejšo konkretno predstavitev investicijskega projekta (minimalna vrednost 5 milijonov EUR) oziroma tehnološko poslovne rešitve za nepremičninski sektor,
 • poravnati stroške obvezne komunikacijske pristojbine (communication fee) v višini 950 EUR na podjetje,
 • poravnati stroške vpisa v katalog razstavljavcev (t. i. »Co-exhibitor«) in sicer:
  • v višini 975 EUR na podjetje za prijave do 27. 6. 2024 oz.
  • v višini 1.525 EUR na podjetje za prijave med 28. 6. 2024 in 29. 8. 2024

 višina stroška je odvisna od datuma prijave, po 30. 8. 2024 prijave niso več mogoče.

 • na lastne stroške zagotoviti celovito in strokovno predstavitev investicijskega projekta oziroma tehnološko poslovne rešitve za nepremičninski sektor z ustreznim promocijskim gradivom,
 • aktivno sodelovati pri predstavitvi svojega prijavljenega investicijskega projekta oziroma tehnološko poslovne rešitve obiskovalcem sejma z zagotovitvijo najmanj enega predstavnika v času trajanja sejma,
 • najkasneje do 30. oktobra 2024 poslati SPIRIT Slovenija kratko poročilo o uspešnosti sejemskega nastopa z navedbo števila opravljenih sestankov s potencialnimi investitorji in pridobljenih kontaktov ter rezultatov predstavitve tehnološke rešitve za nepremičninski sektor (število in vrednost sklenjenih poslov ter ponudb za sodelovanje),
 • dovoliti objavo prijavljenega investicijskega projekta oziroma tehnološko poslovne rešitve na spletnem portalu: www.sloveniabusiness.eu in drugih portalih agencije.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Prijave morajo prispeti na SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, najkasneje do 25. 4. 2024, do 13.00 ure, v zaprti ovojnici, na katero se nalepi »naslovnico za vlogo« iz obrazca št. 3.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora (upošteva se vrstni red prijav) oziroma do zgoraj navedenega roka za prijavo.

Če se prijava pošlje po pošti, se za dan in uro, ko je SPIRIT prejel prijavo, štejeta dejanski dan in ura prejema prijave.

Prijave so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo prijav.

Obravnavane bodo samo pravočasne prijave. Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.

OPOMBA

V primeru nezadostnega števila ustreznih prijav si agencija pridružuje pravico, da odstopi od organizacije skupinskega sejemskega predstavitve na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2024 v Münchnu.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Morebitna vprašanja je potrebno poslati na e-naslov: info@sloveniabusiness.eu s pripisom »Sejem EXPO REAL 2024«. Vprašanja morajo na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 20. 4. 2024. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

ELEKTONSKI DOKUMENTINazaj