Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo - za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj (JR CKG)

Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo - za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj (JR CKG)

26. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 26. 4. 2024, Stran: 898

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev podpornega okolja za spodbujanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo in družbo z zelenim, ustvarjalnim in pametnim razvojem. S tem bomo prispevali:

  • k vzpostavitvi podnebno nevtralnega, krožnega gospodarstva, v katerem je razvoj družbe ločen od rabe virov, kar je eden izmed ključnih ciljev Evropskega zelenega dogovora in Strategije razvoja Slovenije 2030;
  • h krepitvi poslovnih modelov in obratovalne prakse, kjer se vrednost izdelkov, materialov in drugih virov ohranja čim dlje, povečuje se njihova učinkovita uporaba v proizvodnji in potrošnji, s čimer se zmanjšuje njihov vpliv na okolje, vključno z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov, zmanjšanjem količine odpadkov in izpustov nevarnih snovi ob upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki;
  • k bolj učinkovitemu ravnanju z viri že od zasnove proizvodov, storitev in procesov ter naprej skozi celotni življenjski cikel in skozi celotno verigo vrednosti, ob podpori digitalizacije, ter k povečanju odpornosti, konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • vzpostaviti dolgoročno delujoč center, ki bo predstavljal podporno okolje z osrednjo točko za podporo sistemskemu prehodu v krožno gospodarstvo in družbo;
  • povezati aktivnosti vseh relevantnih organizacij, posameznikov in delujočih/nastajajočih stičišč, centrov ipd., ki delujejo na področjih, povezanih s prehodom v nizkoogljično krožno gospodarstvo (npr. biogospodarstvo, tehnološke snovne zanke, nizkoogljične tehnologije, družbene inovacije, kreativne industrije itd.);
  • zagotoviti, da so deležniki v slovenskem prostoru seznanjeni z najnovejšimi trendi, praksami in pristopi ter, kjer je relevantno, podpreti njihov prenos v slovenski prostor;
  • upoštevati, uporabljati in nadgrajevati uporabo praks/pristopov, izdelkov in dognanj, ki so/bodo nastala med izvajanjem ključnih relevantnih projektov ministrstev na področju krožnega gospodarstva (npr. Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo) in relevantnih projektov drugih deležnikov;
  • zagotoviti, da so relevantni primeri in prakse iz Slovenije ustrezno predstavljeni v mednarodnem prostoru in da se vrši prenos znanja tudi v tiste regije, kjer se s praksami za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo šele začenjajo ukvarjati.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje projekta, ki vključuje vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo - za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj (v nadaljevanju: Center) za krepitev deležnikov v podpornem in inovacijskem okolju, z znanjem na področjih, ki so ključnega pomena za razvoj rešitev in poslovnih modelov za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo in družbo v smeri zelenega, ustvarjalnega in pametnega razvoja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je do 3.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 10. 7. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: ckg.mgts@gov.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Nepravočasna vprašanja ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Ministrstvo bo organiziralo informativni dan. Datumi in druge informacije o informativnem dnevu bodo objavljene na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj