Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019

31. 05. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 31. 5. 2019, Stran: 1145

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Za nepredvidljivi škodni dogodek se šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

Cilj ukrepa je finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 15.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije: INFO točka na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in ob petkih od 8. do 14. ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva in Agencije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj