Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

25. 03. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 25. 3. 2022, Stran: 1029

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe GBER. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe GBER.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljevanju: SKD 2008), registrirano naslednjo glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic).

Prijavitelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu pred oddajo vloge na ta javni razpis (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma pri pristojnem organu).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 28.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Roki za oddajo vlog so: 6. 5. 2022, 1. 9. 2022, 20. 2. 2023, 31. 8. 2023, 15. 1. 2024 in 26. 8. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: darko.sajko@gov.si in sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje štiri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.gov.si/zbirke/javne-objave/?date=&titleref=&publisher%5B%5D=25&type= in spletni strani Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (dalje: URSOO): www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/o-uradu/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj