Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2023

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2023

07. 03. 2023

Objavljeno: Občina Kranjska Gora, 7. 3. 2023, https://obcina.kranjska-gora.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Kranjska Gora.

V letu 2023 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

 • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
 • Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
 • Ukrep4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
 • Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise
 • Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva
 • Ukrep 9: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Kranjska Gora.

Namen razpisa je prav tako spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Kranjski Gori in spodbujanje gospodarskih subjektov k investicijam, ki jih obravnava Akcijski načrt delovanja v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za obdobje 2021 do 2024.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem ali registrirano poslovno enoto v občini Kranjska Gora.

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe, društva…), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 50.000 €.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:

 • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 20.000 €
 • Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 10.000 €
 • Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva - 2.000 €
 • Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise - 1.000 €
 • Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva - 10.000 €
 • Ukrep 9: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov - 7.000€

Razpisnik: Občina Kranjska Gora

Rok: Rok za oddajo vlog je 1. 9. 2023.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kontaktna oseba: ga. Vida Černe, Tel: (04) 580 98 12, e-naslov: vida.cerne@kranjska-gora.si.

Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zainteresirani dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice, Kontaktna oseba: ga. Eldina Čosatović, Tel: (04) 581 34 19, e-naslov: dina@ragor.si.

Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bodo ponudili pomoč pri izpolnjevanju prijavnic in posredovali odgovore na morebitna vprašanja. Delavnica bo v četrtek, 11. 5. 2023, ob 13.00 uri preko ZOOM aplikacije ali v sejni sobi Občine Kranjska Gora. Vabilo s programom bo objavljeno na spletni strani Občine Kranjska Gora. Delavnico bo vodila Eldina Čosatović.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na spletni strani Občine Kranjska Gora: http://obcina.kranjska-gora.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj