Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

30. 06. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 30. 6. 2017, Stran: 1637

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:

 • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Navedeni cilj javnega razpisa bomo dosegli s podporo najmanj 150 podjetij z nepovratnimi sredstvi.

Do sofinanciranja so upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev, z izjemo področja trajnostnega turizma. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja. Sedaj veljavna S4 opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

 1. Pametna mesta in skupnosti
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 4. Trajnostna pridelava hrane
 5. Tovarne prihodnosti
 6. Zdravje - medicina
 7. Mobilnost
 8. Razvoj materialov kot končnih produktov

Natančna opredelitev sedaj veljavnih prednostnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: www.svrk.gov.si.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev je do 74.200.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele v vložišče na dan roka za oddajo za posamezno odpiranje oziroma bodo do vključno tega dne oddane priporočeno po pošti. Vloge se lahko oddajo tudi osebno, v glavni pisarni ministrstva, vsak delovni dan v poslovnem času ministrstva, od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 in v petek od 9. do 14.30.

Roki za oddajo vlog za posamezna odpiranja so naslednji:

 • oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017
 • oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018
 • oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 9. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: rri2.mgrt@gov.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo v primeru prvih dveh odpiranj prenesla v zadnje odpiranje, nepravočasna vprašanja zadnjega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj