Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022

07. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 7. 6. 2019, Stran: 1262

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša je 5.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je do vključno 8. 7. 2019.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si, vsak delovni dan med 9. in 15. uro na telefonski številki: (01) 43-45-873 ali na e-naslovu: koc3@sklad-kadri.si.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 9. in 15. uro na naslovu: Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, pri Zoranu Kotolenku, vodji sektorja I.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo enkrat tedensko objavljeni na spletnem naslovu sklada: www.sklad-kadri.si. Izvajalec javnega razpisa v okviru dodatnih informacij ne tolmači velikosti potencialnih prijaviteljev oziroma partnerjev v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014. Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj