Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2019

01. 08. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 26. 7. 2019, Stran: 1635

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ustvarjanje novih delovnih mest, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Pogoji za sodelovanje:

Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, samostojni podjetniki in poslovni subjekti s statusom socialnega podjetja, ki:

  • imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju Mestne občine Maribor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,
  • so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  • na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
  • na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
  • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in
  • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Mestne občine Maribor.

Vsako podjetje, ki se prijavi na javni razpis lahko kandidira za nepovratna sredstva le za eno zaposlitev. Vsaka sofinancirana nova zaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, po izteku 12 mesecev, najkasneje do 31. 12. 2020 pa mora prejemnik občini predložiti končno poročilo, v katerem bo poročal o namenski porabi sredstev in o uspešnosti realizacije nove zaposlitve.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 120.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do vključno petka, 13. 9. 2019.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, Tel: 22-01-386 ali pišete na e-naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »Javni razpis za nova delovna mesta«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje.

Objavljena je tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika »Javni razpisi«. 

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj