Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

24. 05. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 34, Datum: 24. 5. 2019, Stran: 1091

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade (KCM) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini (po tem javnem razpisu so šolajoča mladina otroci in mladostniki v starostni skupini od 6 do 19 let) omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Programi in aktivnosti, ki jih bo ponujal KCM, morajo iti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije.

Sofinanciran bo en projekt kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS).

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je zagotavljanje večje dostopnosti do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino.

Cilj razpisa: Javni razpis zasleduje cilje 10. prednostne osi OP EKP 2014-2020 in je usmerjen v zagotavljanje celovite in visokokakovostne karierne orientacije že med šolanjem.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje 2019 do 2022 znaša največ 1.250.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Vloge na razpis morajo prispeti najkasneje do 27. 6. 2019 do 12. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti zahtevane v pisni obliki na e-naslovu: lidija.kramar@gov.si, in sicer najkasneje do 19. 6. 2019. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si ali pri Lidiji Kramar na elektronskem naslovu: lidija.kramar@gov.si, s pripisom Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS.

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj