Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026

21. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 21. 6. 2024, Stran: 1632

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO - HEGE OVE 2024) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je izgradnja novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih srednje velikih (nazivne moči med 0,2 in 10 MW) in velikih (nazivne moči nad 10 MW) naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije.

Kot datum zaključka izvedbe projekta se šteje datum, ko je ali sklenjena Pogodba o uporabi sistema ali izdano uporabno dovoljenje za izveden projekt, kar končni prejemnik priloži h končnemu poročilu najkasneje 1 mesec po izplačilu zadnje vloge za izplačilo.

Upravičen namen je:

a) nakup, dobava in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije,

b) gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ki so neposredno povezana z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije,

c) storitev projektantskega in gradbenega nadzora v vrednosti 3 % priznanih upravičenih stroškov projekta, pri čemer dejavnosti iz točke b) in točke c) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni razpis.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 20.000.000 EUR v obdobju od 2024 do 2026.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 14. 8. 2024.

Morebiten dodatni rok za oddajo vlog bo glede na razpoložljiva sredstva objavljen s spremembo javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva: www.gov.si ter na portalu Energetika: www.energetika-portal.si.

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: hege-noo.mope@gov.si.

Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog.

Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.

Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.energetika-portal.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva: www.gov.si/zbirke/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj