Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027

Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027

26. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 26. 5. 2023, Stran: 1121

IP SI-HU za programsko obdobje 2021–2027 vabi morebitne upravičence k predložitvi projektnih vlog v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti.

IP SI-HU se financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje.

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa, predvsem s krepitvijo medsebojnega zaupanja in z ustvarjanjem novih povezav pri sodelovanju civilne družbe v obmejni regiji, kakor tudi s krepitvijo medsebojnih odnosov.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednji prednostni nalogi in pripadajočemu specifičnemu cilju:

Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija

  • Specifični cilj 3.2: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti za stike med ljudmi

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte dejavnosti za krepitev zaupanja na področju umetnosti, kulture, športa, manjšin, medkulturnega dialoga in medgeneracijske solidarnosti.

Projekti manjših vrednosti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. splošnih ciljev projekta, specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) z opredeljenim specifičnim ciljem in kazalniki programa.

Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati podrobni opis vsebine prednostne naloge in specifičnega cilja programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, ki so na voljo v poglavju 2.3.2 IP SI-HU.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se mora projektni predlog nanašati na navedeno prednostno nalogo in specifični cilj programa.

V okviru IP SI-HU bodo podprte naslednje vrste projektov manjših vrednosti:

  • Vrsta I - projekti sodelovanja na podlagi stroškov na enoto
  • Vrsta II - projekti za krepitev medsebojnega zaupanja na podlagi pavšalnih zneskov
  • Vrsta III - projekti izmenjave zaposlenih na podlagi pavšalnih zneskov

Programsko območje: programsko območje obsega dve slovenski (Pomurska, Podravska) in dve madžarski (Vas, Zala) NUTS-3 regiji.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za sofinanciranje projektov manjših vrednosti v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 352.726 sredstev ESRR.

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok: Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne prijave neprekinjeno od objave razpisa.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog projektov manjših vrednosti je 28. julij 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog projektov manjših vrednosti se objavijo na spletni strani programa: www.si-hu.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom.

Dodatne informacije: Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti in so objavljeni na spletni strani: www.si-hu.eu. Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov: si-hu.mkrr@gov.si.

Skupni sekretariat in Info točke na Madžarskem zagotovijo naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog:

  • informacije o programu in javnem razpisu za predložitev projektov manjših vrednosti,
  • informacije o pripravi in predložitvi vlog projektov manjših vrednosti,
  • organizacija informativnih delavnic,
  • objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov,
  • objava informacij o odobrenih projektih manjših vrednosti.

Podporo v zvezi s specifičnimi temami, povezanimi z vsebino projekta manjše vrednosti, vključno z informacijami o državnih pomočeh, z iskanjem projektnih partnerjev ali informacijami o nacionalnem sofinanciranju (slednje velja za projektne partnerje iz Madžarske), zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalni organi). Zelo priporočljivo je, da vsi projektni partnerji pred oddajo vloge vzpostavijo stik s pristojnimi nacionalnimi organi.

Kontaktni podatki so navedeni v Priročniku za upravičence projektov manjših vrednosti in na spletni strani programa. Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa: www.si-hu.eu.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa: www.si-hu.eu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj