Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

01. 02. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 1. 2. 2019, Stran: 101

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljnjem besedilu: MSP, ki se ukvarjajo z RR) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma, podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.

Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški:

  • stroški osebja,
  • stroški potovanj,
  • stroški materiala,
  • drugi stroški,
  • stroški svetovanja in drugih storitev, tj. pogodbenih,
  • režijski stroški.

Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17)) s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2019 (28. februar in 12. september) je v letu 2019 predvidenih 200.000,00 EUR ter v letu 2020 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 28. februar 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 12. september 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj