Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021

01. 02. 2021

Predmet in namen razpisa: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (skrajšano: PRSPO) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Recognised by EFQM« za dosežene točke nad 300 (od 1000 možnih). Organizacija lahko prejeti mednarodni certifikat uporablja v promocijske namene, veljavnost certifikata je tri leta.

Več informacij o modelu odličnosti EFQM: Model poslovne odličnosti EFQM pozna različne ravni odličnosti, ki izkazujejo rast organizacije na področju odličnosti. EFQM podeljuje certifikate:

 • Validated by EFQM
 • Qualified by EFQM
 • Recognised by EFQM
 • EFQM globalno nagrado (EFQM Global Award).

Postopek PRSPO poleg prejema najvišjega državnega priznanja s področja odličnosti poslovanja, to je priznanje v obliki plakete in kristalne skulpture PRSPO, organizaciji omogoča pridobitev evropsko in globalno prepoznavnega EFQM certifikata Recognised by EFQM (s pripadajočim številom zvezdic, ki ponazarjajo stopnjo odličnosti organizacije), ki ga organizacije lahko uporabljajo 3 leta od prejema.

Vse stroške v zvezi z ocenjevanjem organizacije krije država.

Pogoji za sodelovanje: K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

 • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
 • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
 • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
 • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oz. število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Postopek obravnave vlog: Vloge bodo ocenile skupine neodvisnih članov ocenjevalne komisije. Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje prijaviteljev, so enaki kriterijem EFQM Global Award ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo na modelu odličnosti EFQM 2020.

Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja obvezen sestanek ocenjevalcev s prijaviteljem zaradi razjasnitve predhodnih vprašanj ocenjevalcev. Prav tako bodo ocenjevalci v okviru procesa ocenjevanja obiskali vse prijavitelje z namenom preverjanja dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih dni, kjer jim mora biti omogočen poln dostop do vseh informacij, podatkov ali razgovorov z zaposlenimi in drugimi deležniki. (Če situacija zaradi pandemije ne bo omogočala fizičnega obiska, bo, tako kot lansko leto potekal v virtualni obliki).

Terminski načrt obravnave vlog:

 • Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgovorne osebe prijavitelja - do 27. 8.  2021
 • Obiski skupin članov ocenjevalne komisije priznanja RS za poslovno odličnost - od 1. - 15. 10. 2021
 • Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost, ki potrdi oceno in odloči o predlogu nagrajencev - do 22. 10. 2021
 • Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno odličnost - januar 2022

Način prijave: Prijavitelj se prijavi tako, da na spletni naslov: podlicnost@spiritslovenia.si do 31. marca sporoči svojo namero za sodelovanje v letošnjem ocenjevalnem postopku. Istočasno priloži izpolnjeno in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe originalno podpisano in ožigosano prijavnico za sodelovanje. SPIRIT Slovenija, javna agencija prijavitelju potrdi prijavo in mu v petih delovnih dneh omogoči dostop do ocenjevalne platforme, ki podpira celoten postopek ocenjevanja od vnosa menedžerskega poročila s strani prijavitelja do končnega poročila o ocenitvi s strani ocenjevalcev. SPIRIT Slovenija prijavitelju po potrebi omogoči tudi kratko uvajanje za uporabo ocenjevalne platforme, ki je sicer last EFQM.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve sistema ocenjevanja za certifikat EFQM in priznanje, modela odličnosti EFQM 2020 in vprašanj pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na e-naslov: ana.mrzlikar@spiritslovenia.si ali na telefonsko številko: 0590 89511.

POMEMBNO! Za sodelovanje na javnem razpisu ter za izvedbo zunanjega ocenjevanja vaše organizacije je možno pridobiti vavčer - SPIRIT Slovenija sofinancira 60 % vrednosti priprave menedžerskega dokumenta. Več informacij o pridobitvi vavčerja se obrnite na e-naslov: ana.mrzlikar@spiritslovenia.si ali na tel. št. 0590 89511.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija obsega (1) javni razpis, (2) prijavnico - namero za sodelovanje, (3) Model poslovne odličnosti EFQM - brezplačna skrajšana verzija, (4) Priročnik z informacijami o prijavi in merilih za ocenjevanje (v pripravi).

Elektronski dokumenti:Nazaj