Javni razpis za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2020

01. 09. 2020

Objavljeno: Mestna občina Slovenj Gradec, 1. 9. 2020, www.slovenjgradec.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Ur.l. RS, št. 79/19 in 102/20) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur.l. RS, št. 36/18 in 90/20) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči za ukrep dotacije za samozaposlitev so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
  • gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
  • samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,
  • stalno prebivališče prijavitelja na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1.9.2019 do 31.8.2020.

V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev pred iztekom enoletne ohranitve samozaposlitve ter v drugih primerih iz 23. člena Pravilnika, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 30. 9. 2020.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Tel: (02) 88-42-927 ali pišete na e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja«.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o.: www.podjetniskicenter-sg.si ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: www.slovenjgradec.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj