Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

09. 08. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 9. 8. 2019, Stran: 1695

Namen razpisa: Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj razpisa: Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu: www.eurekanetwork.org

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (28 EU držav, Ciper, Severna Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija in Ukrajina), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami ter Kanada, Koreja, Južna Afrika in Čile kot pridružene članice.

V tem razpisu imata izraza projekt in operacija enak pomen, pri čemer se po tem razpisu oba termina nanašata le na slovenski del projekta, ki je edini, ki se ureja s pravili tega razpisa, razen kjer je izrecno določeno drugače.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša skupaj 4.629.753,35 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2019 je 16. 12. 2019.

Če v okviru razpisnega roka za oddajo vlog in potrjevanje projektov ne bi bila porabljena vsa sredstva, lahko ministrstvo določi dodatne roke za oddajo vlog. Sprememba razpisa z določitvijo novih rokov se objavi na spletni strani ministrstva.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.gov.si pod razdelkom Kako do sredstev.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: eureka-eurostars.mgrt@gov.si. Zaradi javne objave bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano najkasneje tri delovne dni pred rokom za oddajo vlog. Ministrstvo ne more zagotoviti, da bodo interesenti, ki bodo vprašanja posredovali v zadnjih treh dneh pred iztekom roka za oddajo vlog, prejeli odgovor nanje. V primeru prevelikega števila vprašanj se lahko zgodi, da odgovor na vsa ne bo mogoč. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vsi odgovori na vprašanja bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

Potencialni upravičenci bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.gov.si

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj