Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

09. 09. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 117, Datum: 9. 9. 2022, Stran: 2006

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
 • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
 • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
 • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
 • Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
 • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
 • podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega razpisa.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:

 • samostojni podjetnik posameznik,
 • mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer so srednja podjetja upravičena samo za ukrep 1 in 2.

Za izvajanje ukrepov se uporabljajo določila dodeljevanja pomoči de minimis.

Upravičenci do nepovratnih sredstev se razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev za leto 2022 znaša 231.000,00 EUR.

Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

 • 50.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
 • 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
 • 61.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
 • za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 41.000,00 EUR (ukrep 3)
 • za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)
 • za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)
 • 80.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture (ukrep 7).

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za oddajo vloge je najkasneje do 26. 9. 2022, do 15. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 19. 9. 2022, do 10. ure. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 20. 9. 2022. do 16. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z obrazci je brezplačno na voljo na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj