Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2019

14. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 14. 6. 2019, Stran: 1374

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine in imajo vsaj 1 in največ 50 zaposlenih,
  • podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba (pravne osebe, ki opravljajo zdravstvene dejavnosti so izvzete) ali samostojni podjetnik zaposlen za polni delovni čas (popoldanski oziroma dopolnilni samostojni podjetniki so izvzeti) ter podjetja s statusom socialnega podjetja iz 5. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015-2020 (MUV št. 12/15, 9/17), ki imajo sedež v občini ter delujejo na območju občine,
  • podjetja, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine (PE registrirana v MOM),
  • podjetja, ki niso prejela sredstev na Javnem razpisu za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v zadnjih dveh letih.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta.

Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so nastali in bili plačani v času od 1. 1. 2019 do 30. 8. 2019.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za leto 2019 znaša okvirno 67.850 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do 30. 8. 2019.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: sasa.rihtar@maribor.si, z navedbo »razpis de minimis-oprema«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj