Javni razpis P7 2020 - Mikrokrediti

14. 02. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 7. 2. 2020, Stran: 385

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Upravičeni stroški: Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • c) stroški materiala in trgovskega blaga,
  • d) stroški storitev,
  • e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 17. 2. in 27. 2. 2020.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-67, (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj