Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2024«

Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2024«

26. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 26. 4. 2024, Stran: 1011

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je nagraditi najboljših sto predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2024 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Namen javnega razpisa bomo dosegli s podelitvijo finančnih spodbud 100 podjetnicam začetnicam.

Cilj razpisa: Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

Več

Upravičeni prejemniki sredstev: Upravičeni prejemniki so poslovni subjekti (v obliki gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge) v več kot 51% lasti žensk, registrirani v letu 2023 ali letu 2024 do najkasneje en dan pred prijavo na razpis.

Lastnica oz. solastnica subjekta mora pred prijavo subjekta na razpis uspešno zaključiti program usposabljanja za podjetnice začetnice - ABC podjetništva (vsaj štiri module), ki ga organizira pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje Savinjska).

Upravičeni prejemniki sredstev so poslovni subjekti, ki se bodo po ocenah dvostopenjskega ocenjevanja uvrstili med prvih 100 (sto) najbolje ocenjenih.

Termini in lokacije usposabljanj ABC podjetništva so objavljeni na spletni strani: www.podjetniski-portal.si/programi/spot-poslovna-tocka/on-line-brezplacna-usposabljanja-abc-podjetnistva.

Priprava in oddaja vloge: Za sodelovanje na javnem razpisu lahko prijaviteljica vlogo odda preko podjetniškega portala na povezavi: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

Prijavitelj mora oddati elektronsko izpolnjeno vlogo v enem izvodu.

En prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi samo z eno vlogo. Če odda več kot eno vlogo se obravnava prva, ostale se zavrže.

Vloga mora vsebovati vse obrazce, opredeljene v poglavju V. te razpisne dokumentacije. Obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti, z računalnikom, v slovenskem jeziku. Obrazce se izpolni v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji. V označena polja prijavitelj vpiše ustrezne podatke ali ustrezno označi. Obveznih sestavnih delov iz obrazcev prijavitelj ne sme izbrisati.

Obrazec 1 se izpolnjuje elektronsko preko podjetniškega portala na povezavi: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud.

Obrazca 2 in 3 morata biti pravilno izpolnjena, obrazec 3 mora biti originalno podpisan s strani zakonitega zastopnika in žigosan (v kolikor prijavitelj pri poslovanju uporablja žig) na mestih, kjer je to na obrazcu predvideno. Obrazec 2 se priloži v pdf obliki, podpisani ter žigosani obrazec 3 se skenira in priloži v pdf ali jpg obliki na povezavi: www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud.

Prijavitelj naj bo pozoren tudi na pogoje za kandidiranje.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije - SPIRIT Slovenija

Rok: Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane do vključno 24. 5. 2024, do 16.00 ure preko Podjetniškega portala na povezavi: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osem (8) dni od prejema poziva.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:

  1. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije predmeta vloge oziroma vsebino,
  2. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je izvajalec javnega razpisa prejel v postopku dodelitve sredstev.

Vsa predložena dokazila morajo odražati dejansko stanje.

Dodelitev spodbude: SPIRIT Slovenija bo prejemnikom zagotovil izplačilo denarne spodbude v višini 3.000,00 EUR bruto.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za dodelitev spodbud znaša 300.000,00 EUR bruto.

V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis.

Več: Več informacij najdete tukaj.Nazaj