Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

23. 10. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 18. 10. 2019, Stran: 2153

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih.

Nemen razpisa: Namen javnega razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

V skladu z ZJIMS in Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 je mladinsko delo organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Mladi z aktivno participacijo tudi v odnosu do trga dela prevzemajo odgovornost, pridobivajo in razvijajo orodja beleženja neformalnih kompetenc ter vzporedno krepijo državljanske in socialne kompetence.

Predmetni javni razpis se prednostno nanaša na inovativne oblike mladinskega dela, in sicer za pridobivanje kompetenc za zagotavljanje večje zaposljivosti z usmerjenimi projektnimi aktivnostmi, kot so usposabljanja, znotraj organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju. S krepitvijo oblik tovrstnih inovativnosti in kakovosti mladinskega dela se izboljšujejo dobre prakse na presečišču mladinskega dela in sektorja zaposlovanja. S kakovostnim mladinskim delom, ki vključuje cilje politik na področju zaposlovanja, se dodatno odpirajo možnosti, da se v mladinsko delo vključuje čim več mladih tudi z zasledovanjem ciljev politik na področju socialnega vključevanja.

Z vključevanjem različnih skupin mladih v mladinsko delo se poleg krepitve organizacij, krepi celoten mladinski prostor, saj se preko predmetnega javnega razpisa ciljni skupini mladih omogoča, da družbeni prostor sooblikujejo. Posledično predmetni javni razpis odgovarja na potrebe mladih v procesu odraščanja kot na člane širše skupnosti. Predmetni javni razpis spodbuja oblikovanje partnerstev in povezovanje z drugimi organizacijami v javnem interesu v mladinskem sektorju z učinkom medsebojnega prenosa znanj in dobrih praks za krepitev organizacij v mladinskem sektorju, možnosti skupnega razvoja in medsebojnega sodelovanja.

Za doseganje cilja javnega razpisa bodo financirana usposabljanja (ter spremljevalne aktivnosti, nujne za uspešno izvedbo projektov) za mlade iz ciljne skupine, ki jih bodo izvajale organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v okviru mladinskega dela, povezane v konzorcij partnerjev, z namenom vključevanja mladih v procese neformalnega izobraževanja in aktivnega državljanstva, s poudarkom na izboljšanju njihove zaposljivosti.

Podprti bodo projekti, ki bodo izvajali projektne aktivnosti na enem od naslednjih vsebinskih področij javnega razpisa, in sicer: 

  1. Delo z mladimi znotraj organizacij v mladinskem sektorju: vključevanje mladih (npr. mladih prostovoljcev, članov mladinskih organizacij in drugih mladih) v mladinsko delo in pridobivanje kompetenc za naslavljanje izzivov, s katerimi se mladi soočajo ob vstopu na trg dela, pri iskanju zaposlitve in vključevanju v družbo skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;
  2. Spodbujanje participacije mladih: pridobivanje novih znanj in kompetenc mladih za aktivno državljanstvo ter njihovo vključevanje v družbo, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na trgu dela (sooblikovanje ukrepov) skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;
  3. Uveljavljanje beleženja in večje prepoznavnosti neformalno pridobljenega znanja in izkušenj: krepitev večje prepoznavnosti in priznavanja kompetenc, ki jih mladi, vključno z mladinskimi delavci in mladinskimi voditelji, pridobijo v praksi ter skozi različne oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

Projekt mora imeti opredeljena vsaj dva sklopa usposabljanj z jasno vsebino, ki se navezuje na izbrano vsebinsko področje javnega razpisa in mladinsko delo, v skupnem obsegu posameznega sklopa vsaj 90 ur, s čimer se prispeva k večji kompetentnosti vsakega vključenega udeleženca in k njegovi boljši zaposljivosti. Sklope usposabljanj izvajajo poslovodeči konzorcijski partner oziroma konzorcijski partnerji.

Ciljna skupina so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 2.013.800,00 EUR, od tega je predvidena okvirna vrednost sofinanciranja po sklopih:

  • Sklop A - Regionalni projekti je skupno razpisanih 1.068.000,00 EUR.
  • Sklop B - Nacionalni projekti je skupno razpisanih 945.800,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 11. 2019.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije se lahko med 10. in 11. uro ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan obrnete na Andrejo Košir, Tel: (01) 400-52-69, e-naslov: andreja.kosir1@gov.si ali Natalijo Ravnikar, Tel: (01) 400-52-71, e-naslov: natalija.ravnikar@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, Urada RS za mladino: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/javne-objave/.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje, vsak delovni dan med 10. in 11. uro.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj