Javni poziv V2 - Vavčer za patente, modele, znamke

Javni poziv V2 - Vavčer za patente, modele, znamke

10. 05. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 10. 5. 2024, Stran: 1145

Cilj poziva: Cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k varstvu intelektualne lastnine, z namenom prispevati k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja.

Predmet poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov:

  • priprave prijave patenta, modela, znamke,
  • prijave in/ali registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja in/ali širjenja patenta, modela, znamke v tujino,
  • prevoda prijave.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost poziva: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2024–2028, znaša 2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Pozivnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so MSP-jem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so MSP-jem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh dvanajstih lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem poziv najdete tukaj.Nazaj