Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2019/2020

21. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 21. 6. 2019, Stran: 1460

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

S tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti: 

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  • izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih,
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

Namen javnega poziva: Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 2500 mladih.

Cilji javnega poziva: Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti,...;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni poziv se lahko prijavijo osnovne in srednje šole (seznam šol lahko najdete na spletni povezavi, ki je navedena v javnem pozivu), in sicer samostojno ali v medsebojnem konzorciju.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v pozivni dokumentaciji.

POSEBNO OBVESTILO: Eden izmed posebnih pogojev je, da se mora prijavitelj pred prijavo na javni poziv udeležiti delavnice za pripravo programa letnih aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, ki jo organizira izvajalec javnega poziva in na kateri prijavitelj predstavi svoje načrtovane aktivnosti. Po objavi tega javnega poziva in pred rokom za oddajo vlog na ta javni poziv, bo izvajalec javnega poziva organiziral izvedbo še ene dodatne delavnice za vse potencialne prijavitelje iz cele Slovenije, ki se iz kakršnihkoli razlogov dosedanjih delavnic niso mogli udeležiti. Datuma izvedbe dodatne dvodnevne delavnice sta 5. julija 2019 in 10. julija 2019 na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška 2, 1000 Ljubljana, od 08.00 ure do 16.00 ure. Prijavo na delavnico oddajte po elektronski pošti na naslov: mladi@spiritslovenia.si najkasneje do 3. julija 2019.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo prijav je 15. 7. 2019.

Dodatne informacije: Odgovorna oseba za izvedbo javnega poziva s strani SPIRIT-a je Dražen Jeremić.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si.

Agencija bo odgovorila na vprašanja, ki bodo na zgornji naslov prispela najkasneje do 10. 7. 2019. Pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del tega javnega poziva in pozivne dokumentacije.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega poziva: www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni pozivi in naročila« in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si pod rubriko »Pozivi«.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.Nazaj