26. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

26. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

25. 02. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 25. 2. 2022, Stran: 486

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 6. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Namen razpisa: Namen podpore in vrste naložb:

1. Predmet podpore so naslednje naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih:

a) povečanje učinkovite rabe energije (v nadaljnjem besedilu: URE) in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:

  • ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov: hlevi za rejo plemenskih svinj in tekačev, hlevi za rejo perutnine, objekti za skladiščenje in sušenje krme, objekti za sušenje hmelja ter objekti za sušenje kmetijskih proizvodov,
  • naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
  • nakup energetsko varčnejše opreme: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke, steklenjaki in plastenjaki,
  • naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije;

b) ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči;

c) novogradnja kompostarn za kompostiranje rastlinskih ostankov oziroma rastlinskih ostankov in živinskih gnojil brez uporabe neorganskih materialov;

č) nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu.

2. Naložbe iz prejšnje točke se v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe izvajajo kot individualne ali kolektivne naložbe in se podpirajo s cilji iz drugega odstavka 5. člena Uredbe, razen ciljev iz pod č), e) in f) 2. točke ter ciljev iz 3. in 4. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Prva prodaja primarnih kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.

4. Poleg postopkov iz prejšnje točke se za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov štejejo tudi:

  • smukanje, rezanje, drobljenje, mletje in sušenje zelišč,
  • priprava hmelja, ki se skladno s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja šteje kot postopek zaključnega sušenja in zaključnega pakiranja hmelja, izveden v zaprtem delovnem procesu in
  • čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, poškodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen kmetijskih rastlin za skladiščenje.

5. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v 9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

Več

Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.400.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 400.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 1.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
  • 400.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 2022, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj