Aktivnosti in SIO

Promocijsko motivacijski dogodki (aktivnost A)

Aktivnost se izvaja v obliki dogodkov v trajanju najmanj dveh ur, izvedenih v obliki predstavitev splošnih informacij ali posameznih tematik širšemu krogu zainteresirane javnosti (potencialni podjetniki, inovatorji, študenti …). V okviru aktivnosti se izvajajo tudi dogodki poslovnega mreženja in predstavitev dobrih praks.

Promocijsko motivacijske dogodke lahko izvede Subjekt inovativnega okolja (SIO) sam s svojimi zaposlenimi ali pa s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Informiranje in svetovanje (aktivnost B)

Aktivnost izvajajo zaposleni na SIO osebno, preko elektronskih medijev ali telefonsko. Aktivnost obsega svetovanje pri preverbi poslovne ideje in svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje, posredovanje informacij o ukrepih in spodbudah države za ciljno skupino ter krajša individualna svetovanja povezana s poslovno idejo in delovanjem start up podjetij.

Tematski dogodki (aktivnost C)

Aktivnost vključuje tematske delavnice, prilagojena izobraževanja, podjetniške šole, tekmovalne dogodke ipd. Aktivnost se izvaja v obliki poglobljenih predstavitev posameznih tematik in z aktivnim sodelovanjem z udeleženci, v trajanju najmanj 4 ure. Delo poteka v manjših skupinah, skupno število udeležencev je minimalno 5 do okvirno 20.

Tematske dogodke lahko izvede SIO sam s svojimi zaposlenimi ali pa s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Mentoriranje (aktivnost D)

Aktivnost se izvaja v obliki poglobljenega individualnega dela s predstavniki ciljnih skupin, v trajanju 20 -70 ur. Mentor zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetnika/podjetniško skupino z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega modela in izboljšanja poslovanja.

Svetovanje ekspertov (aktivnost E)

V primeru, da podjetnik oziroma mlado podjetje potrebuje specialna znanja na posameznih področjih delovanja oziroma poslovanja, je možno k sodelovanju povabiti ustrezno usposobljene (domače ali tuje) strokovnjake. Aktivnost se v Fazi 1 ne izvaja.

Upravljanje in širitev portfelja ciljnih skupin (aktivnost F)

Aktivnosti se delijo na dva sklopa:

  • aktivnosti za širitev portfelja – SIO izvaja dalj časa trajajoče aktivnosti (več mesecev: npr. javni natečaji, tekmovanja, javni pozivi …) za identifikacijo, animacijo in presojo novih poslovnih idej z namenom širitve portfelja in vključitev v aktivnosti SIO (od A do E);
  • aktivnosti za upravljanje portfelja – SIO izvaja aktivnosti vodenja evidenc ciljnih skupin in izvedenih aktivnosti, evalvacije in poročanja o napredku podjetij. V okviru aktivnosti se izvaja tudi interna diagnostika v okviru ciljnih skupin posamezne faze, ki je namenjena ugotavljanju potreb ciljne skupine po specifičnih storitvah, kar služi oblikovanju ustreznih programov za odpravo diagnosticiranih ovir.

Dvig kompetenc SIO in sodelovanje (aktivnost G)

Aktivnost je namenjena grajenju kompetenc zaposlenih pri upravičencih v obliki prenosa znanj med zaposlenimi, udeležbe na izobraževanjih, ogledov dobrih praks, prenos znanja med SIO, ipd. V okviru aktivnosti se izvajajo tudi srečanja upravičencev (vsaj 2 krat letno), katerih pobudnik je agencija ali ministrstvo, z namenom usposabljanja, mreženja, povezovanja in koordiniranega delovanja. Vzpostavljeno mora biti tudi sodelovanje z ostalimi subjekti podpornega okolja (agencija, SPOT regije, Fablab, SRIPi, TTO …)  z namenom:

  • sodelovanja in prenosa informacij med subjekti podpornega okolja o podpornih storitvah in
  • zagotovitve celostne podpore in obravnave ciljnih skupin v katerem posamezni SIO svojim ciljnim skupinam zagotavljajo tiste storitve, za katere lahko glede na kompetence zagotovijo ustrezen nivo kvalitete. Če potrebam ciljnih skupin ne morejo zadostiti, jih preusmerijo na druge SIO oz. druge subjekte podpornega okolja z ustreznimi kompetencami.

Izvajanje aktivnosti Subjektov inovativnega okolja (SIO) je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.