Zaščita intelektualne lastnine

Zaščita intelektualne lastnine

Zaščita intelektualne lastnine

04. 03. 2019

Kdaj naj podjetnik začne razmišljati o tem, da bi se njegova intelektualna lastnina primerno varovala? Načeloma vedno tedaj, ko je tržno zanimiva, svetujejo na Uradu RS za intelektualno lastnino, a hkrati opozarjajo, da je odvisno, za katero pravico gre.

Vir in informacije: SPOT svetovanje Obalno-kraške regije, Avtor: Petra Weber

Kdaj naj podjetnik začne razmišljati o tem, da bi se njegova intelektualna lastnina primerno varovala? Načeloma vedno tedaj, ko je tržno zanimiva, svetujejo na Uradu RS za intelektualno lastnino, a hkrati opozarjajo, da je odvisno, za katero pravico gre.

Intelektualna lastnina se nanaša na tri kategorije pravic - na industrijsko lastnino, avtorsko in sorodne pravice ter ostale pravice. Postopki, s katerimi se poskrbi, da je intelektualna lastnina ustrezno zaščitena, so od pravice do pravice različni.

Pravice intelektualne lastnine so izključne in temeljijo na naslednjih načelih:

 • imetnik pravice sme prepovedati komercialno izkoriščanje predmeta pravice, za katerega ni dal dovoljenja,
 • varstvo teh pravic se nanaša izključno na gospodarsko dejavnost,
 • pravice so teritorialne in tudi praviloma časovno omejene, razen blagovnih znamk, trgovskih imen in geografskih označb, katerih varstvo lahko traja neomejeno dolgo.

Intelektualna lastnina oziroma pravice, ki iz nje izhajajo so izključne narave, zato so z ekonomskega vidika zelo pomembne. Vplivajo namreč na konkurenčnost subjektov na trgu, njihov dolgoročni razvoj, na raziskave, razvoj in investicije. Tudi na vzpostavljanje novih ali širjenje že obstoječih vej gospodarstva, na odpiranje novih delovnih mest in nenazadnje tudi na povečanje prihodkov države iz naslova davkov, pojasnjujejo na Uradu RS za intelektualno lastnino.

Avtorska in sorodne pravice so varovane z zakonom že od trenutka svojega nastanka, medtem ko je pri pravicah industrijske lastnine to pogojeno z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev pravice (patent, znamka, model, geografska označba itd.) in začetkom postopka registracije pravice. Načeloma pa velja pravilo, da naj se varstvo išče pred vstopom na trg, razlagajo na Uradu.

Patent

Za pridobitev patenta je potrebno Uradu RS za intelektualno lastnino predložiti:

 • zahtevo za podelitev patenta, praviloma na obrazcu Zahteva za podelitev patenta (SIPO P-1);
 • opis izuma (2 izvoda), ki vsebuje prikaz problema, podatke o doslej znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih, opis nove rešitve in opis skic, če obstajajo;
 • patentni zahtevek ali zahtevke (2 izvoda), ki morajo biti napisani v enem stavku in opredeljujejo obseg in vsebino patentnega varstva;
 • kratko vsebino bistva izuma - povzetek (2 izvoda);
 • skico ali skice, če je to potrebno (2 izvoda);
 • potrdilo o plačilu prijavne pristojbine;
 • pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku.

Znamka

Prijava znamke, ki jo lahko pripravite sami ali za to pooblastite zastopnika, mora vsebovati:

 • zahtevo za registracijo znamke, praviloma na izpolnjenem obrazcu Zahteva za registracijo znamke (SIPO Z-1);
 • seznam proizvodov oziroma storitev v dveh izvodih, v katerem so proizvodi in storitve razvrščeni v skladu z mednarodno klasifikacijo blaga in storitev (Nicejska klasifikacija);
 • prikaz znaka v črno-beli tehniki v petih izvodih; če se zahteva varstvo znaka v barvi, prikaz znaka v barvi v petih izvodih;
 • pravilnik o kolektivni znamki, če se zahteva registracija kolektivne znamke;
 • če se zahteva varstvo zvočnega znaka, grafični prikaz znaka, kot je na primer notni zapis oziroma zvočni zapis na zgoščenki v CD formatu (CD-DA) ali kot MP3 datoteko; dolžina predvajanja naj bo omejena na največ 1 minuto; velikost MP3 datoteke naj bo omejena na 1 MB, izbor bitne hitrosti pri kodiranju podatkov pa naj omogoči kvaliteto predvajanja, ki bo približno enaka CD zapisu;
 • potrdilo o plačilu predpisane prijavne pristojbine;
 • pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku.

Model

Za pridobitev modela je potrebno predložiti:

 • zahtevo za registracijo, praviloma na obrazcu Zahteva za registracijo modela (SIPO M-1);
 • fotografijo ali grafični prikaz vsakega prijavljenega videza izdelka, iz katerega mora biti razvidno, v čem je novost in individualna narava videza izdelka (3 izvode);
 • potrdilo o plačilu prijavne pristojbine;
 • pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku.

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv - Vavčer za zaščito intelektualne

Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur, višina subvencije je 60%.

Več informacij o vavčerju  - Zaščita intelektualne lastnine:

 • če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.
 • če potrebujete brezplačno pomoč pri pripravi vloge, jo lahko dobite na SPOT svetovanje Obalno-kraške regije.
Nazaj