Za tehnološko inovativne projekte še 40 milijonov evrov

Za tehnološko inovativne projekte še 40 milijonov evrov

Za tehnološko inovativne projekte še 40 milijonov evrov

11. 12. 2012

Slovenski podjetniški sklad lahko razdeli še 37 milijonov evrov za garancije za bančna posojila in tri milijone za subvencijo obrestne mere.

Slovenski podjetniški sklad lahko razdeli še 37 milijonov evrov za garancije za bančna posojila in tri milijone za subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (SPS) pomaga malim in srednjim podjetjem pri uresničevanju razvojnih projektov z garancijami za zavarovanje bančnih posojil s hkratno subvencijo obrestne mere, s subvencijami za zagon novih inovativnih podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih, v zadnjih dveh letih pa tudi s tveganim kapitalom, ki ga lahko v obliki kapitalskega vložka v hitrorastoče podjetje vložijo družbe tveganega kapitala Prvi sklad, Meta Ingenium, DTK Murka, SCS in STH Ventures.

Razpis za tehnološko inovativne projekte odprt

Med razpisi SPS je odprt še razpis garancij za bančna posojila za tehnološke inovativne projekte P1 TIP 2012, kjer je na voljo še 40 milijonov evrov. Od tega je predvidenih 37 milijonov za garancije in tri milijone za subvencijo obrestne mere posojil, ki so delno zavarovana z garancijo SPS. Že to sredo bodo odprli prispele vloge. Glede na razpoložljiva sredstva pričakujejo, da bodo razpis v kratkem podaljšali v prihodnje leto, mesečna odpiranja pa načrtujejo od januarja do julija oziroma do porabe sredstev.

Mikroposojila že decembra

Še ta mesec bo SPS najverjetneje razpisal mikroposojila - do 25 tisoč evrov neposrednih posojil za hitro likvidnostno financiranje tekočega poslovanja mikro in malih podjetij. Ta posojila bodo po vzoru usmeritve evropske komisije morala biti prilagojena potrebam mikro in malih podjetij, s čim manj birokracije in dodatnih zahtev.

Načrtovani razpisi SPS v letu 2013

Ker vlada še ni potrdila poslovnega in finančnega načrta SPS za prihodnje leto, konkretnih razpisov še ne morejo napovedati. Najverjetneje bo tudi v letu 2013 še odprt že omenjeni razpis P1 TIP 2012. Okvirno marca 2013 bodo spet razpisali predvidoma 30 milijonov evrov garancij za zavarovanje klasičnih bančnih posojil (P1 2013), prispele vloge pa bodo odpirali vsak mesec. V začetku prihodnjega leta bodo razpisali predvidoma štiri milijone evrov subvencij za zagon inovativnih podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih (P2 2013). Mogoča je objava še kakšnega novega razpisa, odvisno od načrtov ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V preteklosti so se podjetja največ zanimala za nepovratna sredstva za investicijske projekte, v zadnjih treh letih, ko SPS takšnih subvencij zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev ni več razpisoval, pa je več povpraševanja po garancijah za zavarovanje bančnih posojil s subvencijo obrestne mere za financiranje investicij in obratnih sredstev. Tej obliki pomoči SPS namenja tudi največ razpisanih sredstev.

Štirje razpisi SID banke

Okoli 85 odstotkov končnih porabnikov sredstev SID banke je malih in srednjih podjetij. Zadnja lahko za financiranje tehnološko-razvojnih projektov pridobijo posojilo neposredno pri SID banki. Financirali so že 18 razvojnih projektov 14 podjetij, na voljo je še okoli 50 milijonov evrov. V letu 2013 si prizadevajo za dodatna sredstva.

Ponujajo dolgoročna posojila z odplačilno dobo od dveh do 12 let in z nižjo obrestno mero od navadnih tržnih obrestnih mer. Potegujete se lahko za financiranje projektov na področju industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja in za financiranje projektov za povečanje raznovrstnosti proizvodnje ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu.

Mala in srednja podjetja lahko posojila iz virov SID banke pridobijo tudi pri poslovnih bankah prek treh programov:

1. Financiranje razvoja konkurenčnega podjetništva in internacionalizacije

Iz tega programa je mogoče financirati rast in razvoj malih in srednjih podjetij, denimo z vlaganji v (ne)opredmetena osnovna sredstva za odprtje nove ali širitev delujoče poslovne enote, povečanje raznovrstnosti proizvodnje in podobno. Druga možnost pa je financiranje internacionalizacije poslovanja podjetij vseh velikosti, konkretno izvoza blaga in storitev ter naložbe v tujini, kot je ustanovitev ali nakup podjetja. Odplačilna doba teh posojil je do pet let, pridobite pa jih lahko pri desetih poslovnih bankah - Abanki Vipa, Banki Celje, Banki Volksbank, Factor banki, Gorenjski banki, NKBM, NLB, Poštni banki Slovenije, Probanki in Banki Koper.

2. Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva

Mogoče je financiranje raziskav, razvoja, inovacij in novih tehnologij, ki vodijo k novim ali temeljito izboljšanim izdelkom, storitvam, procesom za povečanje konkurenčnosti ter v višjo dodano vrednost. Ponujajo tudi financiranje izobraževanja, zlasti za spodbujanje in izboljševanje ravni izobrazbe ter pridobivanje posebnih znanj. Denar lahko dobite tudi za financiranje izobraževalne infrastrukture, zlasti ustreznih prostorov in opreme za izobraževalne procese. Financirajo tudi zaposlovanje oseb s specializiranimi kvalifikacijami in znanji, potrebnimi za rast podjetij, ter prekvalifikacije delavcev. Posojila z odplačilno dobo do osem let lahko podjetja pridobijo pri Volksbank, NLB in Banki Koper.

3. Financiranje okoljskih projektov

Gre za financiranje okoljevarstva, zlasti varstva voda, odvajanja odpadnih vod ali oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki, zmanjševanja onesnaževanja zraka, zmanjševanja hrupa ali drugih škodljivih vplivov na okolje, sanacije zemljišč in okoljskih ukrepov, povezanih s prometom ter prevozom ... Pri financiranju obnovljivih virov energije gre za naložbe v sončno, vetrno in vodno energijo, biomaso, bioplin in geotermalno energijo, medtem ko pri financiranju učinkovite rabe energije in snovi podpirajo zlasti ukrepe, ki spodbujajo energijsko učinkovitost poslovnih prostorov in stanovanjskih enot. Financirajo tudi do okolja prijazno proizvodnjo ali izdelke, ki inovativno pripomorejo k preprečevanju ali zmanjševanju onesnaževanja okolja oziroma k snovni učinkovitosti proizvodnje. Posojila za največ 15 let lahko podjetja pridobijo pri Abanki Vipa, Banki Celje, Deželni banki Slovenije, Gorenjski banki, NKBM, NLB, Poštni banki Slovenije in Banki Koper.

Nazaj