Za spodbujanje podjetništva skoraj 7,8 milijona evrov

Za spodbujanje podjetništva skoraj 7,8 milijona evrov

Za spodbujanje podjetništva skoraj 7,8 milijona evrov

29. 09. 2023

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 22. 9. 2023, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS objavila razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje 2023-2025. Okvirna skupna višina sredstev je 7,76 milijona evrov, rok za oddajo vlog je 20. oktober 2023. Z razpisom želimo potencialnim in obstoječim podjetnikom zagotoviti podporno okolje, ki bo na območju Slovenije nudilo brezplačne podjetniške storitve.

Več o javnem razpisu

Gre za razpis, ki bo trajal 26 mesecev v obdobju do začetka črpanja sredstev nove kohezijske ovojnice 2023 - 2027 zagotavlja kontinuiteto storitev dosedanjih Slovenskih poslovnih točk SPOT Svetovanje (v nadaljevanju: SPOT Svetovanje) in subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) ter v ukrep vnaša izboljšave na podlagi spremljanja učinkov dosedanjega delovanja sistema SPOT Svetovanje in SIO.

Obe mreži sta namreč pri podjetjih dobro prepoznani, saj smo njuno prepoznavnost skupaj gradili več let. Regijska/lokacijska dostopnost in razpršitev mreže po celotni Sloveniji zagotavlja podjetjem prihranek časa in denarja. Da so storitve mreže zelo pomembne za podjetnike in je potrebno zagotoviti njihovo kontinuiteto, se je izkazalo tudi v času »izrednih razmer«, ki so bile v času epidemije covid-19, poplav, ko se je mreža izkazala kot ena izmed ključnih točk za pridobivanje nujno potrebnih informacij za podjetja (aktualni interventni ukrepi, odloki, različne informacije, vezane na poslovanje, zaposlovanje, nepovratna sredstva ...).

Javni razpis za zagotavljanje storitev podpornega okolja zajema storitve za potencialne podjetnike in podjetja, ki jih bodo izvajali svetovalci točk SPOT Svetovanje ter podjetniški mentorji v okviru 12 konzorcijev, po en iz vsake statistične regije. Tako bodo zagotavljali brezplačne storitve promocije podjetniške kulture ter celovitih podpornih storitev, kot so razna svetovanja, usposabljanja, mentoriranje, dogodki, …

Skupna višina razpisanih sredstev je nekaj več, kot 7 milijonov evrov za obdobje 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025.

Rok za prijavo na razpis je 20. 10. 2023.

S storitvami podpornega okolja bomo prispevali h krepitvi podjetniškega potenciala, spodbujanju ustanavljanja novih podjetij in povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem, pa tudi k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter premagovanju ovir na podjetniški poti. Povečati želimo tudi informiranost in znanje za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter splošno prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Delovanje mreže inkubatorjev in tehnoloških parkov SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport financirata že od leta 2016. V letu 2021 smo preko te mreže financirali 21 lokacijsko razpršenih podjetniških inkubatorjev, univerzitetnih inkubatorjev in tehnoloških parkov. Samo v letu 2021 je bilo s pomočjo SIO ustvarjenih 646 novih inovativnih poslovnih idej, 414 podjetij oz. podjetniških vsebin, sprejetih v inkubacijo in 85 novoustanovljenih podjetij.

Delovanje mreže SPOT Svetovanje, v sklopu katere zagotavljamo storitve 12ih regijskih točk SPOT Svetovanje, SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo financirata od leta 2018. Mreža je v letu 2021 izvedla 16.100 svetovanj s poslovnimi subjekti in drugimi zainteresiranimi, organizirala 391 regionalnih delavnic, 104 regionalna usposabljanja, 60 izmenjav dobrih praks, zagotovila informacije o 11 perspektivnih poslovnih priložnostih za podjetja ter organizirala 12 dogodkov mreženja regionalnih podpornih organizacij za podjetja.

Več informacij o obeh podpornih mrežah in njunih rezultatih je na voljo na tej povezavi.

Nazaj