Vnos vlog za pomoč gospodarstvu v 2023 za omilitev posledic energetske krize predvidoma od 21. februarja 2023

Vnos vlog za pomoč gospodarstvu v 2023 za omilitev posledic energetske krize predvidoma od 21. februarja 2023

Vnos vlog za pomoč gospodarstvu v 2023 za omilitev posledic energetske krize predvidoma od 21. februarja 2023

10. 02. 2023

Upravičenci bodo vloge lahko oddali v spletno aplikacijo javne agencije SPIRIT Slovenija predvidoma od 21. februarja 2023 od 12.00 (CET) in najkasneje do 28. februarja 2023 do 12.00 (CET).

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 10. 2. 2023, www.spiritslovenia.si

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) med drugim omogoča začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva, ki bo upravičencem omogočal subvencioniranje povišanih stroškov za energente v letošnjem letu. Upravičenci bodo vloge lahko oddali v spletno aplikacijo javne agencije SPIRIT Slovenija predvidoma od 21. februarja 2023 od 12.00 (CET) in najkasneje do 28. februarja 2023 do 12.00 (CET). Na spletni strani so objavljeni napotki, kaj lahko upravičenci pripravijo že pred samo oddajo vlog.

Ukrep bo izvajala javna agencija SPIRIT Slovenija, ki bo na svoji spletni strani vzpostavila spletno aplikacijo za oddajo vlog. Ukrep predvideva pet vrst pomoči, ki se razlikujejo predvsem v odstotku sofinanciranja upravičenih stroškov in najvišji višini subvencije na upravičenca. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021, bodo ob izpolnjevanju pogojev lahko prejeli subvencijo za stroške nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.

Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjejta (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23), niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Če želijo ti isti upravičenci uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, morajo že v februarju oddati vlogo skladno z ZPGOPEK.

Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023.

Osnova za določitev upravičenosti do pomoči je povečanje cene energenta v letu 2023 za najmanj 1,5-kratnik v primerjavi s povprečno ceno v letu 2021, določena pa je tudi spodnja meja skupne višine pomoči, ki mora presegati 600 evrov.

Višina subvencije znaša med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov in je odvisna od vrste pomoči:

  • enostavna pomoč za gospodarstvo znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 2 milijona evrov,
  • osnovna posebna pomoč za podjetja znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 4 milijone evrov,
  • posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnostiznaša 40 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 100 milijonov evrov,
  • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja, znaša 65 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 50 milijonov evrov,
  • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov, največ 150 milijonov evrov pomoči.

Izplačila bodo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačiloPrvo izplačilo bo izvedeno do vključno 31. marca 2023 za upravičene stroške od 1. januarja 2023 do vključno 31. marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 pa se bodo izvajala mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Upravičenec bo za vsak mesec upravičenega obdobja upravičen do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja. Do 28. februarja 2024 bodo izplačana tudi zadržana sredstva v višini 20 odstotkov višine pomoči glede na dejansko porabo.

POMEMBNO: Elektronska oddaja vlog preko spletne aplikacije

Upravičenci bodo pomoč za gospodarstvo uveljavljali tako, da bodo oddali elektronsko vlogo preko spletne aplikacije, ki jo bo v kratkem vzpostavil SPIRIT Slovenija. Začetek oddaje vlog bo predvidoma od 21. februarja 2023 od 12:00 (CET) naprej in se lahko zaradi objektivnih razlogov tudi prestavi, kar bo pravočasno objavljeno na spletni strani SPIRIT Slovenija. Rok za oddajo vlog bo 28. februar 2023 do vključno 12.00 (CET)Na spletni strani SPIRIT Slovenija so objavljeni napotki, kaj lahko upravičenci pripravijo že pred samo oddajo vlog.

Pred oddajo vloge mora imeti zakoniti zastopnik upravičenca za podpis vloge urejeno kvalificirano digitalno potrdilo. V vlogi bo upravičenec določil vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavlja pomoč in vpisal vse potrebne podatke za izračun informativne okvirne višine pomoči za celotno upravičeno obdobje, to so količine in cene za referenčno leto 2021 in ocenjene količine in cene za leto 2023. Pri samem izračunu si bo upravičenec lahko pomagal tudi s priročnim EXCEL kalkulatorjem, ki bo objavljen na spletni strani SPIRIT Slovenija. Ne glede na to, da se v vlogi oddajo ocenjene vrednosti, ki lahko odstopajo od dejanske porabe in cene, pa upravičence opozarjajo, da končna vrednost izplačane pomoči ne more biti višja od zaprošene vrednosti, ki jo je upravičenec oddal v vlogi. V aplikaciji bo upravičenec moral potrditi tudi izjave, ki izhajajo iz ZGPOPEK in digitalno podpisati vlogo.

Vse aktualne informacije, vezane na pomoč gospodarstvu na podlagi ZPGOPEK, o dostopu do spletne aplikacije in končnih rokih za oddajo vlog, vključno z odgovori na vprašanja, bodo objavljene na spletni strani.

Nazaj