Vlada sprejela program ukrepov za gospodarsko rast

Vlada sprejela program ukrepov za gospodarsko rast

Vlada sprejela program ukrepov za gospodarsko rast

17. 04. 2014

Vlada je 10. aprila 2014 sprejela program ukrepov za gospodarsko rast in nova delovna mesta za obdobje 2014-2015. Vsebuje 10 sklopov ukrepov, ki se deloma že izvajajo, deloma pa se uvajajo na novo.

Vlada je 10. aprila 2014 sprejela program ukrepov za gospodarsko rast in nova delovna mesta za obdobje 2014-2015. Vsebuje 10 sklopov ukrepov, ki se deloma že izvajajo, deloma pa se uvajajo na novo, med njimi pa so razdolžitev podjetij, dostop do financiranja, podpora izvozu, izboljšanje poslovnega okolja. Program je pripravljen za letošnje in prihodnje leto in je vezan na mandat trenutne vlade.

Program sestavlja 10 sklopov ukrepov

Prvi se nanaša na sistemsko razdolževanje podjetij in njihovo prestrukturiranje, med drugim pa je cilj, da se obsežna sredstva, ki so bila namenjena za sanacijo bančnega sistema prek različnih mehanizmov prenesejo v finančno in kasneje poslovno prestrukturiranje podjetij. Predvideno je podaljšanje obdobja delovanja Družbe za upravljanje terjatev bank in črtanje obveznosti, da vsako leto proda 10 odstotkov pridobljenih sredstev. Povečati želijo učinkovitost sodišč v insolvenčnih postopkih, predvidene so tudi spremembe pri državni pomoči podjetjem v težavah.

Drugi sklop je namenjen zagotavljanju dostopa do ugodnih virov financiranja za podjetniški sektor, vključuje pa ukrepe za povečanje potenciala spodbujevalnih shem, ki delujejo prek SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Tretji sklop se nanaša na učinkovito upravljanje državnih podjetij in nadaljevanje privatizacije, in sicer med drugim implementacijo Slovenskega državnega holdinga in učinkovito izvajanje programa privatizacije.

Četrti sklop je namenjen spodbujanju inovacij in vlaganj v raziskave in razvoj, izboljšanju povezave med izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo ter gospodarstvom in tudi učinkovitemu prenosu razvojnoraziskovalnih dosežkov v podjetjih na trg.

Peti sklop zajema spodbujanje vlaganj, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta, investicij na območjih z visoko brezposelnostjo in investicije v javno infrastrukturo (med drugim v železnico in investicije občin).

Šesti sklop se nanaša na spodbujanje izvoza, med drugim s povečanjem potenciala SID banke, in sicer predvsem povečanje njenih varnostnih rezerv za izvoz za 100 milijonov evrov, ter s promocijo in spodbujanjem izvoza. V ta del sodi spodbujanje turizma in ponovna osamosvojitev nacionalne turistične organizacije.

Sedmi sklop zajemajo programi ministrstva za delo za izobraževanje in zaposlovanje, ki vključujejo ukrepe podpore za prvi ali ponovni vstop na trg delovne sile s poudarkom na jamstvenih shemah za mlade ter pomoč pri vstopu na pot podjetništva. Na podlagi analize reforme trga dela bodo pripravili morebitne spremembe zakonodaje, predvidene so tudi spremembe ureditve študentskega dela.

Osmi sklop vključuje ukrepe za bolj učinkovito črpanje kohezijskih sredstev in drugih razvojnih spodbud po evropskih programih v novi finančni perspektivi 2014-2020.

Deveti sklop predstavljajo ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja, ki med drugim vključujejo odpravljanje administrativnih ovir za pridobitev dovoljenj, prenova sistema točk VEM, poenostavitve pri ustanavljanju in poslovanju.

Deseti sklop pa zajema ukrepe za boj proti sivi ekonomiji, pri katerem vlada opaža pozitivne premike, med drugim v višjih proračunskih prihodkih, predvsem iz naslova davka na dodano vrednost (DDV).

Nazaj