Vlada dala soglasje k Programu dela in Finančnemu načrtu JAPTI

Vlada dala soglasje k Programu dela in Finančnemu načrtu JAPTI

Vlada dala soglasje k Programu dela in Finančnemu načrtu JAPTI

21. 01. 2010

Vlada Republike Slovenije je na 65. seji dala soglasje k Programu dela in Finančnemu načrtu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) za leti 2010 in 2011.

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji dala soglasje k Programu dela in Finančnemu načrtu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) za leti 2010 in 2011.

Tako bo v letih 2010 in 2011 JAPTI nadaljevala z izvajanjem ključnih ukrepov za razvoj podjetništva in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s poudarkom na prenovi in prilagoditvi le teh na potrebe ciljnih skupin uporabnikov in glede na gospodarsko stanje v Sloveniji, kot posledici recesije. 

JAPTI bo glede na različne programsko razvojne usmeritve in ukrepe dosegal boljšo učinkovitost pri izvajanju ukrepov in sicer z zagotavljanjem celovite podpore rasti in razvoju podjetij za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Aktivnosti in ukrepi bodo v pretežni meri namenjeni vsem podjetjem in še posebno osredotočeni na specifiko potreb ciljnih skupin glede na fazo delovanja.

Programiranje in izvajanje nalog bo JAPTI izvajal na naslednjih področjih:

  • spodbujanje podjetništva in dvig podjetniške kulture, izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo, odpravljanje administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij, izboljševanje dostopa podjetij do podjetniških informacij in storitev preko vstopnih točk VEM,
  • spodbujanje inovativnosti v podjetjih, izboljševanje pogojev za razvoj in prenos znanja v gospodarstvo, spodbujanje podjetniških vlaganj v rast in razvoj ter posebej v raziskave, razvoj in inovacije, spodbujanje povezovanja podjetij, spodbujanje povezovanja podjetij z raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter izgrajevanje okolja za nastajanje in delovanje inovativnih podjetij,
  • spodbujanje tujih neposrednih investicij, ki temelji na pridobivanju tujih neposrednih investicij, predvsem v projekte z višjo dodano vrednostjo ter dvigu prepoznavnosti Slovenije kot primerne lokacije za investiranje,
  • neposredne finančne spodbude za razvoj podjetij za doseganje višje ravni konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter spodbude za privabljanje tujih neposrednih investitorjev,
  • spodbujanje TNI in internacionalizacije poslovanja slovenskih podjetij preko zagotavljanja informacij o tujih trgih, svetovanja in izobraževanja za mednarodno sodelovanje, posredovanje informacij o poslovnih možnostih Slovenije ter preko storitev, ki jih nudijo predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini (PSG).

Skozi učinkovito izvajanje bo tako JAPTI ustvarjal učinkovitejše poslovno okolje in dosegal tudi večjo institucionalno prepoznavnost ter predvsem prepoznavnost vseh podpornih storitev, ki jih izvaja neposredno ali pa v sodelovanju s podjetniškim in inovativnim podpornim okoljem ter na področju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije. Letno bo izvajal študije vrednotenja učinkovitosti izvajanja podpornih storitev in zadovoljstva uporabnikov.

JAPTI bo v letu 2010 za izvajanje programov namenjenil dobrih 40 mio EUR.

Nazaj