V novih razpisih na voljo več kot 90 milijonov evrov

V novih razpisih na voljo več kot 90 milijonov evrov

V novih razpisih na voljo več kot 90 milijonov evrov

06. 07. 2017

Novi razpisi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo omogočajo prijavo podjetjem, ki delujejo na področju turizma, lesarstva ter internacionalizacije, podjetništva in tehnologije. Na slednjem področju se bo delilo največ sredstev.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, Junij 2017, www.gzs.si, Avtor: Avtor: Barbara Perko

Novi razpisi ponujajo možnost finančne spodbude za podjetja s štirih področij. Največji kos pogače je namenjen spodbujanju raziskovalno-razvojnih projektov.

Novi razpisi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo omogočajo prijavo podjetjem, ki delujejo na področju turizma, lesarstva ter internacionalizacije, podjetništva in tehnologije. Na slednjem področju se bo delilo največ sredstev.

V okviru javnega razpisa Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA je razpisanih 5,3 milijona evrov za sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, potrjenih s strani programa EUREKA. Prijavijo se lahko tako MSP kot velika podjetja. Prvim bodo sofinancirali do 50 odstotkov stroškov, medtem ko bodo velika podjetja upravičena do 40 odstotkov. Financiranje je namenjeno pokritju stroškov plac in povračil stroškov v zvezi z delom, uporabi osnovnih sredstev, opremi in drugim opredmetenim osnovnim sredstvom, storitvam zunanjih izvajalcev, investicijam v neopredmetena osnovna sredstva in posrednim stroškom.

Največ denarja je na voljo na javnem razpisu »RRI v verigah in mrežah vrednosti«, 2. sklop: spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9), in sicer 74,2 milijona evrov za sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju.

Prijavijo se lahko MSP, velika podjetja in konzorciji. Mikro in mala podjetja so lahko sofinancirana v višini do 45 odstotkov, srednje velika do 35 odstotkov, velika pa do 25 odstotkov. Prvi razpis je bil objavljen januarja 2016, drugi pa bo objavljen takoj po objavi rezultatov akcijskih načrtov SRIP za celo finančno obdobje.

Denar za nove turistične proizvode

Osem milijonov evrov sredstev ministrstvo namenja MSP ali samostojnim podjetnikom s področja turizma. Namen javnega razpisa Spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva 2017-2020 je spodbujanje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih proizvodov in storitev. Tako bi okrepili konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in ravneh slovenskega turizma. Višina sofinanciranja je do 70 odstotkov, pri čemer je maksimalna vrednost sofinanciranja 200.000 evrov.

S spodbudami do novih zaposlitev

V okviru javnega razpisa Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0 je razpisanih 5 milijonov evrov.  Namen razpisa je spodbuditi uvajanje izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti.

S spodbudami želijo povečati rast MSP ter dodano vrednost na zaposlenega oz. zaposlovanje novih ljudi. Na razpis se lahko prijavijo MSP s področja lesarstva. Sredstva so namenjena stroškom za opremo, investicijam v neopredmetena sredstva, storitvam zunanjih izvajalcev, posrednim stroškom. Višina sofinanciranja je odvisna od regije, iz katere prihaja MSP.

Za tista iz vzhodne Slovenije je višina sofinanciranja višja kot za tista iz zahodne. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 500.000 EUR.

74,2 milijona evrov je na voljo na javnem razpisu »RRI v verigah in mrežah vrednosti«, 2. sklop: spodbude za raziskovalno-razvojne projekte.

Trenutno odprti razpisi, na katere je še možna prijava:

  • do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2018: Javni razpis Spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve. Upravičenci so pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava s področja turizma. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 7.000 evrov, višina razpisanih sredstev pa 98.000 evrov.
  • do 14. 9. 2017: Javni razpis EUROSTARS: nepovratna sredstva. Namen je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov. Upravičenci so MSP in velika podjetja. Višina razpisanih sredstev je 0,8 milijona evrov.
  • do 15. 10. 2017: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1-2017: povratna sredstva. Namen je lažje pridobivanje bančnih kreditov za MSP z namenom povečanja konkurenčnosti, ustvarjanja novih delovnih mest ter krepitve razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Upravičenci so MSP, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi, posamezniki, socialna podjetja. Višina razpisanih sredstev je 92 milijonov evrov.
Nazaj