V letu 2014 več sredstev za javna dela

V letu 2014 več sredstev za javna dela

V letu 2014 več sredstev za javna dela

17. 12. 2013

Za Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014 je v letu 2014 na voljo preko 40 mio EUR. V javna dela bo v letu 2014 predvidoma vključenih 9000 dolgotrajno brezposelnih oseb.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje pripravilo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014 za katerega je v letu 2014 na voljo preko 40 mio EUR.

V javna dela bo v letu 2014 predvidoma vključenih 9000 dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je skoraj še enkrat toliko kot v letošnjem letu. Letos prvič uvajajo tudi razvojne programe javnih del s ciljem spodbujanja ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij za zaposlovanje ranljivih skupin.

Na podlagi določb novele Zakona o urejanju trga se bodo lahko v letu 2014 vključevale v programe javnih del dolgotrajno brezposelne osebe, torej brezposelne osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, in sicer z namenom njihove ponovne delovne in socialne vključenosti. Med brezposelnimi je bilo konec oktobra kar 48 % dolgotrajno brezposelnih, zato je nujno ta program nameniti razreševanju problematike dolgotrajne brezposelnosti.

Pomembna novost pri pripravi javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2014 je tudi uvajanje razvojnih programov javnih del s ciljem spodbujanja ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za zaposlovanje ranljivih skupin oseb (razvojni programi socialnega podjetništva). Uvajanje razvojnih programov socialnega podjetništva sledi ciljem Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016, ki jo je v juliju 2013 sprejela Vlada RS.

Za prejemnike denarnega nadomestila je v letu 2014 v javnih delih na podlagi sprememb Zakona o urejanju trga dela nekaj novosti. Ob prostovoljni vključitvi v program javnega dela v času trajanja pravice do denarnega nadomestila, se bo čas vključitve v javna dela  polovično štel v čas prejemanja denarnega nadomestila, kar pomeni, da bo dolgotrajno brezposelna oseba v tem času namesto denarnega nadomestila prejemala plačo, medtem, ko ji bo v drugi polovici časa vključitve v program javnega dela pravica do denarnega nadomestila še vedno mirovala. Predlagana ureditev bo tako omogočala prehod iz pasivnih v aktivne oblike pomoči dolgotrajno brezposelni osebi, ki se bo namesto v vlogi pasivnega prejemnika denarnega nadomestila znašla v položaju aktivnega opravljanja določenega dela.

Novost pri pripravi izvedbe javnih del za leto 2014 je tudi predhodna objava Kataloga programov javnih del na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (30. 10. 2013). Katalog je samostojen dokument in opredeljuje področja izvajanja javnih del (npr. področje izvajanja: socialno varstvo), nazive programov javnih del (npr. »Pomoč in varstvo za starejše«) ter vsebine programov javnih del (npr. pomoč starejšim in drugim posebej ranljivim skupinam prebivalcev v obliki pomoči na domu, pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov ipd.) Objavljeni Katalog je torej podlaga za oblikovanje programov javnih del ter vsebin javnih del in se ga lahko dopolnjuje (npr. naročniki oziroma izvajalci programov javnih del predloge za dopolnitev vsebin programov javnih del posredujejo zavodu, lahko tudi ministrstvu. Pomembno je, da je bil katalog javnih del objavljen že konec oktobra, tako da so se izvajalci in naročniki javnih del na prijavo na javni poziv pripravljali že vnaprej.

Glede na uvajanje razvojnih programov socialnega podjetništva ima javno povabilo dva sklopa, in sicer:

  • SKLOP 1, ki je namenjen »klasičnim programom javnih del«, za ta sklop se namenjajo sredstva v višini 21 mio EUR in
  • SKLOP 2, ki je namenjen izvajanju razvojnih programov socialnega podjetništva, za ta sklop se  namenjajo sredstva v višini 2 mio EUR.

Razvojni programi socialnega podjetništva se bodo lahko izvajali največ dve leti in bodo namenjeni:

  • razvoju poslovne ideje, pripravi poslovnega načrta ter ustanovitvi socialnega podjetja tipa B in
  • razvoju novih dejavnosti v že ustanovljenih socialnih podjetjih tipa B.

Predpogoj za pripravo in izvedbo razvojnih programov socialnega podjetništva je njihova vpetost v lokalno skupnost ob načelni in konkretni podpori občin in ostalih deležnikov na lokalni oziroma regionalni ravni.

Za pridobitev dodatnih znanj in veščin za opravljanje del v razvojnih programih socialnega podjetništva bodo lahko udeleženci vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja, katere bo ministrstvo sofinanciralo.

Povezane vsebine:

Nazaj