Spremembe v obdavčitvi dela, kapitala in podjetij 2020

Spremembe v obdavčitvi dela, kapitala in podjetij 2020

Spremembe v obdavčitvi dela, kapitala in podjetij 2020

29. 11. 2019

S 6. novembrom 2019 so začele veljati spremenjene in nove določbe zakonov s področja davkov, to so spremembe novel zakona o dohodnini (ZDoh-2V), zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A) kot tudi zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M). Spremembe zakonov se uporabljajo od 1. 1. 2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovnih najem, ki se uporabljajo že od 1. 1. 2019.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 6. 11. 2019, www.findinfo.si, Avtor: Mateja Babič, LL.M., mednarodna davčna svetovalka

S 6. novembrom 2019 so začele veljati spremenjene in nove določbe zakonov s področja davkov, to so spremembe novel zakona o dohodnini (ZDoh-2V), zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A) kot tudi zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M). Spremembe zakonov se uporabljajo od 1. 1. 2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovnih najem, ki se uporabljajo že od 1. 1. 2019. V tem sestavku ne bodo obravnavane določbe, ki se nanašajo na prenos direktiv EU v domačo zakonodajo.

OBDAVČITEV PODJETIJ

a) Stopnja DDPO 19% ostaja

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ostaja na trenutnih 19% v letu 2019 in se z letom 2020 ne spreminja.

b) Plačilo DDPO tudi ob davčnih olajšavah

Če bo pravna oseba imela dobiček za davčne namene, potem se bodo vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznale največ v višini 63% davčne osnove. Podjetja, ki ustvarjajo dobiček tudi za davčne namene in so doslej znižala davčno osnovo na 0 zaradi visokih investicij v raziskave in razvoj, v opremo in neopredmetena osnovna sredstva ter zaradi zaposlovanja določenih kategorij zaposlenih (invalidov), kot tudi zaradi vlaganja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in vlaganja sredstev v donacije, bodo sedaj vedno plačala davek od dohodka pravnih oseb, Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter v opremo in neopredmetena osnovna sredstva se lahko omejeno prenašajo v naslednjih 5 davčnih obdobij, ostale olajšave pa znižujejo davčno osnovo le v letu nastanka, kar pomeni dodatno omejevanje dejanske možnosti uporabe davčnih olajšav. Enake določbe veljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.

Primer: Podjetje ustvari davčni dobiček pred davkom od dohodka pravnih oseb v višini 1.000.000 EUR. Podjetje je investiralo v raziskave in razvoj v višini 1.500.000 EUR v letu 2020. Podjetje lahko upošteva dejansko davčno olajšavo za investiranje v raziskave in razvoj le v višini 630.000 EUR, razliko pa v naslednjih 5 letih.

Davčna osnova: 1 Mio EUR x (1 - 0,63) = 370.000 EUR

Izračun DDPO: 370.000 EUR x 19% = 70.300 EUR

Podjetje bo ne glede na visoka vlaganja in investicije oziroma pretekle davčne izgube moralo plačati 70.300 EUR davka od dohodka pravnih oseb, kar je 7,03 % davčne osnove.

Amortizacija sredstev v poslovnem najemu

Z vključevanjem poslovnih najemov sredstev med opredmetena osnovna sredstva je zakonodajalec omogočil, da se kot strošek amortizacije za davčne namene uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva, to je dobi sredstva v poslovnem najemu. Ta določba velja že za leto 2019.

OBDAVČITEV LASTNIKOV KAPITALA

Dohodki iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički)

V letu 2019 še velja, da v primeru pridobivanja obresti, dividend in ustvarjanja dobičkov iz kapitala in dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov davčni zavezanec plača 25% davka, ki je dokončen. Od leta 2020 bodo dohodki iz kapitala obdavčeni po stopnji 27,5%.

Za dobičke iz kapitala, ki so realizirani v letu 2019 predstavljamo v primerljivi tabeli stopnje davka, ki bodo veljale v letu 2020: 

lastništvo kapitala

2019

2020

<  5 let

25%

27,50%

5-10 let

15%

20%

10-15 let

10%

15%

15-20 let

5%

10%

> 20 let

neobdavčeno

neobdavčeno

Dohodki iz oddajanja premoženja v najem

V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci lahko upoštevali normirane stroške v višini 15 % (v letu 2019 samo 10 %), vendar pa se zvišuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem na 27,5 %.

Pridobivanje lastnih delnic ali deležev

Z namenom zapiranja zakonskega neskladja in v izogib zlorabam je določeno, da se dohodek iz odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe izven organiziranega trga obdavči kot dividenda v celotnem izplačanem znesku. Odsvojitelj lahko plačnika davka pred obračunom davčnega odtegljaja pisno obvesti o nabavni vrednosti odsvojenih delnic ali deležev.

OBDAVČITEV ZAPOSLENIH

A. SPREMEMBA DOHODNINSKE LESTVICE IN OLAJŠAV

Z davčno reformo 2020 se bo spremenila tudi dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov srednjih dohodninskih razredov. Za leto 2020 velja naslednja dohodninska lestvica:

v primeru neto letne davčne osnove (v EUR) znaša dohodnina (v EUR)
nad do  
  8.500,00 16 %
8.500,00 25.000,00 1.360,00 +26 % nad 8.500,00
25.000,00 50.000,00  5.650,00 +33 % nad 25.000,00
50.000,00 72.000,00 13.900,00 +39 % nad 50.000,00
72.000,00   22.480,00 +50 % nad 72.000,00

Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika in bo v letu 2020:

v primeru skupnega letnega obdavčljivega dohodka (v EUR)  znaša splošna olajšava (v EUR)
 nad  do  
   7.777,98  7.777,98
7.777,98 13.316,80 18.700,38 - 1,40427 x dohodek
13.316,80   3.500,00

To pomeni, da se bo vsem davčnim zavezancem povišala splošna davčna olajšava najmanj iz zdajšnjih 3.302 EUR na 3.500 EUR.

Za uveljavljanje in priznavanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (polnoletni in nezaposleni otrok, starši oziroma posvojitelji) je pomembna sprememba v tem, da mora imeti tak odrasel otrok prijavljeno isto stalno prebivališče kot davčni zavezanec, ki ga uveljavlja za vzdrževanega družinskega člana. To ne velja za otroke do 18.leta starosti.

B. BONITETE MANJŠIH VOZIL NA ELEKTRIČNI POGON NIŽJE

Z namenom spodbujanja nakupa in uporabe vozil na električni pogon zakonodajalec znižuje znesek bonitete v primeru nakupa službenih vozil, ki jih zaposleni uporabljajo za zasebne namene. Boniteta za zasebno uporabo manjšega električnega vozila bo znašala le 0,3% nabavne vrednosti vozila mesečno, če nabavna vrednost avtomobila, vključno z davkom na dodano vrednost, ne presega 60.000 EUR. Boniteta za zasebno uporabo službenih vozil za običajna bencinska in dizelska vozila kot tudi za večja električna vozila ostaja v prvem letu 1,5% nabavne vrednosti.

Nazaj