Sprejet je bil mednarodni računovodski standard za mala in srednja podjetja

Sprejet je bil mednarodni računovodski standard za mala in srednja podjetja

Sprejet je bil mednarodni računovodski standard za mala in srednja podjetja

15. 07. 2009

Mednarodni odbor za računovodske standarde (IASB) je po dolgih letih strokovnih razprav izdal mednarodni računovodski standard za mala in srednja podjetja (MSRP za MSP).

Mednarodni odbor za računovodske standarde (International Accounting Standards Board, krajše IASB) je po dolgih letih strokovnih razprav izdal mednarodni računovodski standard za mala in srednja podjetja (MSRP za MSP, International Accounting Standard for Small and Middle Entities - SMEs).

Popolni MSRP, ki se uporabljajo v več kot sto državah, so (pre)obsežni in (pre)zahtevni za uporabo v vseh družbah, zato ima večina držav še nacionalne računovodske standarde. Brez prilagoditev je težko primerjati računovodske izkaze podjetij, če so ti sestavljeni na podlagi različnih nacionalnih standardov.

Pozitivne posledice uporabe MSRP so med drugim primerljivost računovodskih izkazov, večja učinkovitost razporejanja finančnih sredstev, boljša kakovost poročanja, finančna integracija in več možnosti za čezmejno sodelovanje ter ne nazadnje veliko nižji stroški sestavitve letnih poročil.

Gre za standard, ki je prilagojen potrebam in zmožnostim manjših podjetij in je organiziran po temah.  Poleg manjšega obsega ta standard razlikuje od popolne zbirke tudi naslednje:

  • ne vsebuje tem, ki so irelevantne za MSP - na primer zaslužek na delnico, poročanje po segmentih, medletno poročanje;
  • ne vsebuje tem, ki so irelevantne za MSP - na primer zaslužek na delnico, poročanje po segmentih, medletno poročanje;
  • poenostavljene podlage za pripoznanje in merjenje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov, z omejenimi podrobnostmi. Tako se na primer dobro ime amortizira, vsi stroški raziskav in razvoja se pripoznajo kot odhodki obdobja, za naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige je uporabljena nabavna cena, vrednotenje po modelu poštene vrednosti je veliko manj zastopano;
  • zahtevano je veliko manj razkritij (okoli 400 v primerjavi s tri tisoč v popolnih MSRP;
  • poenostavljena zasnova (organiziranost po temah - enako kot SRS).

Celotna zbirka MSRP za MSP, skupaj s podlagami za zaključke, vzorčnimi izkazi ter kontrolnim seznamom razkritij, je brezplačno na voljo na tej povezavi.

Nazaj