Spodbude, ki jih nudi Zavod RS za zaposlovanje

Spodbude, ki jih nudi Zavod RS za zaposlovanje

Spodbude, ki jih nudi Zavod RS za zaposlovanje

30. 01. 2017

V nadaljevanju si lahko preberete več o spodbudah Zavoda RS za zaposlovanje.

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, www.ess.gov.si

Spodbude za zaposlovanje: Pomurje

Osnova: Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (ZRPPR1015 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPPR1015)

1. POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV ZA ZAPOSLITEV BREZPOSELNIH

(ZRPPR1015, 5. čl.)

KDO lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?

Delodajalci, ki:

 • ste zavezanci po ZDDPO-2 oz. ZDoh-2,
 • imate sedež v Pomurski regiji in ekonomsko aktivnost dejansko opravljate v Pomurski regiji,
 • ste/boste brezposelne osebe najpozneje do 31. 12. 2017 zaposlili za najmanj 2 leti,
 • s temi zaposlitvami izkazujete povečanje števila zaposlenih,
 • ste pravočasno predložili vlogo za priznanje pravice
 • in izpolnjujete ostale pogoje po ZRPPR1015.

Za KOGA?

Za zaposlitev brezposelne osebe, ki:

 • v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
 • je stara od 15 do 24 let ali
 • ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
 • je starejša od 50 let ali
 • živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
 • se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali
 • je pripadnik etnične manjšine ali
 • se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

OBLIKA in VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Povrnitev plačanih prispevkov delodajalca za vsa obvezna socialna zavarovanja za prvi 2 leti zaposlitve teh oseb.

Več: Kontaktni center ZRSZ, Tel. 080 20 55, spletna stran: www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

Poglejte tudi: (ZRPPR1015, 5. čl.)

2. DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLITEV BREZPOSELNIH

KJE pridobite več informacij in uveljavljate spodbudo:

Povračilo prispevkov: Zavod RS za zaposlovanje

Davčne olajšave: Finančna uprava RS

Spodbude za zaposlovanje: Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik - Radeče - Trbovlje

Osnova: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZSRR-2)

1. POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV

(ZSRR-2, 27.čl.)

KDO lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?

Delodajalci, ki:

 • ste zavezanci po ZDDPO-2 oz. ZDoh-2,
 • imate sedež in dejansko izvajate dejavnost na območju z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Maribor z okolico ter Hrastnik-Radeče-Trbovlje),
 • ste brezposelne osebe zaposlili za najmanj 1 leto,
 • s temi zaposlitvami izkazujete povečanje števila zaposlenih,
 • ste pravočasno predložili vlogo za priznanje pravice
 • in izpolnjujete ostale pogoje po ZSRR-2.

Za KOGA?

Za zaposlitev brezposelne osebe, ki:

 • v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
 • je stara od 15 do 24 let ali
 • ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
 • je starejša od 50 let ali
 • živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
 • se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali
 • je pripadnik etnične manjšine ali
 • se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

OBLIKA in VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Povrnitev plačanih prispevkov delodajalca za vsa obvezna socialna zavarovanja za 1 leto (prvih 12 mesecev) zaposlitve osebe oziroma - v primeru invalida - za njegovo celotno obdobje, ko je zaposlen pri vas (oz. do izteka veljavnosti predpisov, ki povračilo prispevkov omogočajo).

Več: Kontaktni center ZRSZ, tel. 080 20 55, spletna stran: www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

Poglejte tudi: (ZSRR-2, 28. čl.)

2. DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLITEV BREZPOSELNIH

KJE pridobite več informacij in uveljavljate spodbudo:

Povračilo prispevkov: Zavod RS za zaposlovanje

Davčne olajšave: Finančna uprava RS

Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje starejših

Osnova: Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD, 2. čl.)

KDO lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?

Delodajalci, ki:

 • v obdobju med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2017, sklenete pogodbo o zaposlitvi z osebami iz ciljne skupine,
 • zadnje 3 mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s temi osebami niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oz. niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
 • pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s temi osebami niste imeli blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni,
 • ste v zadnjih 6-ih mesecih pred zaposlitvijo oseb iz ciljne skupine vsem delavcem redno izplačevali plače in plačevali prispevke za socialno varnost.

Za KOGA?

Za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so:

 • starejše od 55 let in
 • so bile pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev.

OBLIKA in VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost - za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalci uveljavljate preko predloženega obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazec). Pri tem je treba upoštevati tudi določila glede nezdružljivosti posameznih spodbud za zaposlovanje starejših.

Več

KJE pridobite več informacij: MDDSZ

KJE uveljavljate spodbudo: Finančna uprava RS

ZPIZ: informacije@zpiz.si

FURS: gfu.fu@gov.si

ZRSZ: gpzrsz@ess.gov.si

ali

KONTAKTNI CENTER: kontaktni.center@ess.gov.si

Spodbude za zaposlovanje

Osnova: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

1. VRAČILO DELA PRISPEVKOV ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH

(157. člen ZPIZ-2)

KDO lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?

Delodajalci, ki:

 • za zavarovance iz 157. člena ZPIZ-2 niso uveljavljali takšne oz. enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov.

Za KOGA?

Za zavarovance iz 157. člena ZPIZ-2 - to so osebe:

 • ki še niso dopolnile 26 let oz. so matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti in
 • se prvič zaposlijo za nedoločen čas in pri istem delodajalcu ostanejo zaposleni neprekinjeno vsaj 2 leti.

OBLIKA in VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Vračilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 • za prvo leto zaposlitve v višini 50 % plačanih prispevkov delodajalca za PIZ,
 • za drugo leto zaposlitve v višini 30 % plačanih prispevkov delodajalca za PIZ.

2. DELNA OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE

- prva registracija dejavnosti (ZPIZ-2, 145. čl. 14. odst.)

www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/zavarovanci/kategorijezavarovancev

KDO lahko uveljavlja spodbudo?

Samozaposleni v prvih 2 letih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali drug predpisan register lahko v obračunu prispevkov uveljavijo delno oprostitev plačila prispevkov za PIZ.

KJE pridobite več informacij in uveljavljate spodbudo:

Vračilo prispevkov: ZPIZ Slovenije

Oprostitev plačila: Finančna uprava RS

Davčne olajšave za zaposlovanje

Osnova: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015) in Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

KDO lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?

Delodajalci, zavezanci po ZDDPO-2 ali ZDoh-2.

Za KOGA?

1. ZA ZAPOSLITEV MLAJŠIH IN STAREJŠIH BREZPOSELNIH OSEB ZA NEDOLOČEN ČAS

(ZDDPO-2, 55. b čl. in ZDoh-2, 61. a čl.)

Za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so:

 • mlajše od 26 let ali starejše od 55 let in
 • so bile pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
 • v obdobju zadnjih 2 let niso bile zaposlene pri vas ali pri vaši povezani osebi.

OBLIKA in VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Znižanje davčne osnove v višini 45 % plače teh oseb, in sicer za prvi 2 leti zaposlitve teh oseb.

2. ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

(ZDDPO-2, 56. čl. in ZDoh-2, 62. čl.)

 • za invalide po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),
 • za invalidne osebe s 100 % telesno okvaro oz. gluhe osebe,
 • za zaposlovanje invalidov nad kvoto in če invalidnost ni posledica dela pri vas/delodajalcu.

KDO lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?

Delodajalci, zavezanci po ZDDPO-2 ali ZDoh-2, ki izpolnjujete ostale pogoje po ZDDPO-2 in ZDoh-2.

OBLIKA in VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Znižanje davčne osnove v višini 50 % plače (za osebe iz prve alineje) oz. 70 % plače (za osebe iz druge in tretje alineje).

3. ZA ZAPOSLITEV PRIKRAJŠANEGA DELAVCA PO ZRPPR1015

(5. čl.) oz. ZSRR-2 (28. čl.)

OBLIKA in VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Znižanje davčne osnove v višini 70 % stroškov, ki vključujejo stroške bruto plač in obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost teh delavcev, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

Zavezanec po ZDDPO-2 oz. zavezanec po ZDoh-2 uveljavlja navedene davčne olajšave za zaposlovanje v davčnem obračunu.

KJE pridobite več informacij in uveljavljate spodbudo: Finančna uprava RS

Nazaj